دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکبر افچنگی، ۱۳۹۹

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه بر اساس مِؤلفه های تربیت بین نسلی و انطباق ان با سند تحول بنیادین اموزش و پرورش

چکیده این پژوهش به بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تربیت بین نسلی در کتاب¬های مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه مقایسه و همچنین سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پرداخته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوای کمی بوده است. مؤلفه‌های تربیت بین نسلی شامل: ارزش¬های فردی و خانوادگی، ارزش¬های اقتصادی، ارزش¬های ملی، ارزش¬های مذهبی، ارزش های جهانی شدن، ارزش¬های علمی و نظری است که در نمونه¬ی آماری با استفاده از فهرست وارسی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. جامعه آماری و نمونه کتاب¬های مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه سال تحصیلی 99-98 و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هستند. واحد¬های تحلیل در این پژوهش کلیه¬ی متون، تصاویر، فعالیت¬های کلاسی و پرسش¬ها هستند. ابزار تحقیق را چک‌لیست تدوین‌شده توسط محقق تشکیل می¬دهد که دارای 8 مؤلفه است. بر طبق چک‌لیست‌ها محتوای کتاب وسند¬تحول¬¬¬بنیادین کدگذاری شده و اطلاعات جمع‌آوری‌شده در جداول جداگانه مورد تفکیک قرارگرفته است. یافته¬ها نشان می¬دهد که در برخی از مولفه¬ها از جمله، مولفه های ارزش¬های سیاسی و اجتماعی و ارزش¬های علمی و نظری، بین کتب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، انطباق وجود دارد و در دیگر مولفه¬ها، می توان گفت انطباق نسبی، با توجه به فراوانی و درصد ها، برقرار است.

کلیدواژه‌ها: طالعات اجتماعی، تربیت بین نسلی، تفاوت بین نسلی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

M.A. Thesis:

Content Analysis of Secondary School Social Studies Textbooks Based on intergenerational andAnd adapting it to the fundamental transformation of education

Abstract This study examines the level of attention to the components of intergenerational education in the social studies textbooks of the first year of high school, as well as the document of the fundamental transformation of education. The research method in the present study was a quantitative content analysis. The components of intergenerational education include: individual and family values, economic values, national values, religious values, globalization values, scientific and theoretical values that have been analyzed and analyzed in a statistical sample using a checklist. . The statistical population and sample books of social studies are the first year of high school and the document of fundamental change in education. The units of analysis in this study are all texts, images, classroom activities, and questions. The research instrument consists of a checklist compiled by the researcher, which has 8 components. According to the checklists, the content of the book and the document-transformation changes have been coded and the collected information has been separated in separate tables.

Keywords: social studies, intergenerational education, intergenerational difference, the document of fundament