دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فرشید دولت ابادی، ۱۳۹۹

نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی برارتباط بین ویژه گی های کمیته ی حسابرسی و تاخیرگزارش حسابرسی

چکیده گزارش حسابرسی، موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری ومبنای تصمیم گیری گروه های ذی نفع درشرکت ها است. انتشار به موقع گزارش حسابرسی منجر به اتخاذ تصمیم های صحیح از سوی سرمایه گذاران می شود. از این رو شناسایی عوامل موثر برتاخیرگزارش حسابرسی دارای اهمیت زیادی برای بازارسرمایه می باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی برارتباط بین ویژه گی های کمیته ی حسابرسی وتاخیرگزارش حسابرسی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دردوره ی زمانی1393 الی1398بوده است. نمونه ی آماری به روش حذف هدف مند(سیستماتیک) به تعداد 155 شرکت انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از طریق مراجعه به ‌صورت‌های مالی ویادداشت‌های توضیحی شرکت‌های منتخب، گزارش فعالیت هیأت‌مدیره، لوح‌های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اینترنتی کدال ونیز از نرم‌افزار تدبیر پرداز و ره‌آورد نوین استفاده گردید. داده‌ها پس ازگردآوری و انتقال به صفحه گسترده Excel و اعمال محاسبات لازم، برای تجزیه‌و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک داده های پانل و جهت تجزیه‌وتحلیل نهایی داده‌ها نیز از نرم‌افزارهای اقتصادسنجی Eviesw10 استفاده‌شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر ماهیت از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه ی گردآوری داده ها از روش کتابخانه‌ای و مطالعات اسنادی و از نوع پیش رویدادی است. این پژوهش رویکردی قیاسی- استقرایی داردودر میان انواع پژوهش های همبستگی، جزء تحلیل‌های رگرسیونی می‌باشد. هم چنین با توجه به این که داده¬های مورد استفاده در پژوهش حاضر اطلاعات واقعی و تاریخی است، آن را می‌توان از نوع پس‎رویدادی طبقه‌بندی کرد. نتایج نشان دادویژه گی های کمیته ی حسابرسی دراین پژوهش شامل استقلال کمیته ی حسابرسی، مهارت مالی اعضای کمیته¬ی حسابرسی وجنسیت اعضای کمیته ی حسابرسی با تاخیر گزارش حسابرسی ارتباط منفی معناداری داشته اند. به عبارتی ویژه گی های کمیته ی حسابرسی در شرکت های نمونه منجر به گزارش حسابرسی مناسب از لحاظ زمانی می شود. هم چنین کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین استقلال کمیته ی حسابرسی، مهارت مالی اعضای کمیته ی حسابرسی و جنسیت اعضای کمیته ی حسابرسی با تاخیر گزارش حسابرسی نقش تعدیل کننده گی داشته است.

کلیدواژه‌ها: کیفیت حسابرسی، استقلال کمیته ی حسابرسی، مهارت مالی اعضای کمیته ی حسابرسی، جنسیت اعضای کمیته ی حسابر

M.A. Thesis:

The substitution Role of Audit Committee Effectivess and Audit Quality in Explaining Audit Report Lag

The audit report validates accounting information and is the basis for stakeholder decisions in companies. Timely publication of the audit report leads to the right decisions by investors. Therefore, identifying the factors affecting the delay of the audit report is of great importance for the capital market. The purpose of this study is to investigate the moderating role of audit quality on the relationship between the characteristics of the audit committee and the audit report delay. The statistical population of this study was all companies listed on the stock exchange in the period 2014 to 2019. The statistical sample was selected by systematic removal method for 155 companies. The statistical software used in this study was Eviesw10. The research method is applied in terms of purpose and in terms of method of data collection from the event type and data analysis has been done using panel data technique. The results showed that the characteristics of the audit committee in this study including the independence of the audit committee, the financial skills of the members of the audit committee and the gender of the members of the audit committee had a significant negative relationship with the delay of the audit report. In other words, the characteristics of the audit committee in the sample companies lead to the timeliness of the audit report. Also, the quality of the audit has a moderating role on the relationship between the independence of the audit committee, the financial skills of the members of the audit committee and the gender of the members of the audit committee with the delay of the audit report.

Keywords: Audit quality, Audit committee independence, Financial Expertise of audit committee members, Gender