دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بتول عربشاهی، ۱۳۹۸

کتاب‌شناسی توصیفی نویسندگان و شاعران سبزوار از عصر مشروطه تا امروز

کتاب‌شناسی‌ها از جمله مآخذی هستند که می‌توانند به پژوهش‌گران در جهت دست‌یابی به منابع مورد نیاز کمک نمایند. از جمله‌ی این کتاب‌شناسی‌ها، کتاب‌شناسی توصیفی است. در کتاب‌شناسی توصیفی، افزون بر مشخصّات اصلی کتاب و وصف آن، نوع کاغذ، جلد و چاپ، تصاویر، و دیگر جنبه‌های آن ذکر می‌شود و در مورد کتب معمولی چاپی، موضوع و محتوای کتاب نیز به‌طور خلاصه معرفی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر کتاب‌شناسی توصیفی شاعران و نویسندگان سبزواری از مشروطه تا امروز است. پژوهش حاضر در سه فصل نگارش و تدوین یافته است. در فصل نخست با عنوان کلّیّات پژوهش، مقدّمه، بیان مسأله، پیشینه‌، اهداف، پرسش‌ها و ساختار پایان‌نامه را بیان نموده‌ایم. در فصل دوم با عنوان بنیادهای نظری پژوهش در دو بخش به بررسی مفهوم کتاب‌شناسی، تاریخچه، تطوّر معنایی، شیوه‌ی تنظیم، انواع کتاب‌شناسی و ... پرداخته‌ایم و در فصل سوم به کتاب‌شناسی توصیفی شاعران و نویسندگان سبزواری از مشروطه تا امروز پرداخته‌ایم. شاعران و نویسندگان سبزواری در این بازه‌ی زمانی در مجموع 41 نفر بودند که آثارشان مشتمل بر 287 اثر بود که از حیث کتاب‌شناسی توصیفی مورد واکاوی قررا گرفتند.

کلیدواژه‌ها: کتاب‌شناسی توصیفی، شاعران و نویسندگان، سبزوار، عصر مشروطه، دوره‌ی معاصر

M.A. Thesis:

Descriptive bibliography of writers and poets of Sabzevar from the Constitutional Revolution to today

Bibliographies are a reference that can help researchers access the resources they need. Descriptive bibliography is one of these bibliographies. In descriptive bibliography, in addition to the main characteristics of the book and its description, the type of paper, volume and print, images, and other aspects of it are briefly described, as well as the usual printed books, the subject and the content of the book. The purpose of the present study is to describe descriptive bibliography of poets and writers from the constitution to the present day. The present study has been written and edited in three chapters. In the first chapter, as an overview of the research, we have presented the introduction, problem statement, background, goals, questions and structure of the thesis. In the second chapter, as the theoretical foundations of research in two parts, we have explored the concept of bibliography, history, semantic content, method of arrangement, types of bibliography, and in the third chapter we have studied the descriptive bibliography of poets and writers from the constitution to the present day. There were a total of 41 poets and writers in Sabzevari whose work included 287 works that were descriptively descriptive.

Keywords: Descriptive Bibliography, Poets and Writers, Sabzevar, Constitutional Revolution, Contemporary Perio