دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی رحیمی، ۱۳۹۸

بررسی چگونگی تاثیر رفتار های اجتماعی در ادبیات کودک و نوجوان با تیکه بر آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی

رفتار اجتماعی هر نوع رفتاری است که متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان باشد. در یک تقسیم بندی می‌توان رفتار اجتماعی را به دو نوع تقسیم نمود: رفتار جامعه پسند و رفتار جامعه ستیز. نظر به پیوند میان جامعه و ادبیات رفتارهای اجتماعی در آثار ادبی نیز بازتاب یافته است. مرادی کرمانی از جمله نویسندگان موفّق در حوزه‌ی کودک و نوجوان است که رفتارهای اجتماعی در آثار او نمودهای فراوانی دارد. لذا در این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیر رفتارهای اجتماعی در ادبیات کودک و نوجوان با تکیه بر آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی پرداختیم. این پایان‌نامه در سه فصل نگارش و تدوین شده است. در فصل نخست پس از بیان مقدّمه، بیان مسأله وضرورت انجام پژوهش، پرسش، اهداف، پیشینه و روش انجام پژوهش را ذکر نموده‌ایم. در فصل دوم به تبیین روان‌شناسی اجتماعی، رفتار و رفتار اجتماعی، مفهوم‌شناسی ادبیات کودک و نوجوان و نیز بررسی زندگی و آثار هوشنگ مرادی کرمانی پرداخته‌ایم. در فصل سوم پس از بیان خلاصه‌ای از داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی، مؤلفه‌های رفتارهای اجتماعی جامعه‌پسند و جامعه‌ستیز در آثار داستانی کودک و نوجوان این نویسنده را بررسی نموده‌ایم. رفتارهای اجتماعی جامعه پسند در آثار وی را می‌توان در قالب مضامینی چون به پا داشتن نماز، مبارزه با خواهش نفس، احترام به بزرگ‌ترها، مهمان‌نوازی، بخشش اموال، مهربانی، دلجویی، صدقه و هدیه‌ی پنهانی، سلام کردن، مهر و محبّت در میان اعضای خانواده، قناعت و ساده زیستی، پرهیز از بخل و خساست، اعتماد به نفس، بها دادن و احترام به کودکان و نوجوانان، انجام امور خیریه، عیادت از بیمار، معاشرت نیک با همسایگان، اهمیّت تحصیل و تکریم طالب علم و معلم، لزوم همراهی آموزش با مهربانی و عطوفت، قدردانی از خویشان و دوستان در زمان حیات و .... خلاصه کرد. رفتارهای اجتماعی جامعه‌ستیز در آثار این نویسنده عبارتند از: خشونت، ناسزاگویی، بدگمانی، تعرّض به حقوق دیگران، کنجکاوی در امور دیگرن، تقلّب، دزدی، اعتیاد، نکوهش نیرنگ و غیبت.

کلیدواژه‌ها: رفتارهای اجتماعی، رفتارهای جامعه‌پسند، رفتارهای جامعه‌ستیز، ادبیات کودک و نوجوان، هوشنگ مرادی کرمانی

M.A. Thesis:

Investigating the Effect of Social Behaviors on Child and Adolescent Literature by Focusing on the Fictional Works of Houshang Moradi Kermani

Social behavior is any kind of behavior that involves the interaction of two or more people. In one segmentation, social behavior can be divided into two types: community-friendly behavior and anti-community behavior. The relation between society and the literature of social behavior has also been reflected in literary works. Moradi Kermani is one of the successful writers in the field of children and adolescents whose social behaviors have many implications in his works. Therefore, in this study, we investigated the effect of social behaviors in children's and adolescent literature by focusing on the fictional works of Houshang Moradi Kermani. This thesis has been written and edited in three chapters. In the first chapter after the introduction, we discuss the question and the necessity of doing the research, the questions, the goals, the background and the method of doing the research. In the second chapter, we explain social psychology, social behavior and behavior, the concept of children's and adolescent literature, as well as the life and works of Houshang Moradi Kermani. In the third chapter, after summarizing the stories of Houshang Moradi Kermani, we examine the components of sociable and societal social behaviors in children's and adolescent fiction. Community-based social behaviors in his work can be found in topics such as prayer, self-esteem, respect for the elderly, hospitality, property forgiveness, kindness, compassion, charity, and secret gifts, greetings, affection, and affection among members. Family, contentment and simple living, avoidance of self-esteem, self-esteem, caring and respect for children and adolescents, doing charity, visiting the patient, associating well with neighbors, the importance of education and respect for science and teacher, the necessity of companionship The training summarized with kindness and compassion, gratitude to relatives and friends during life, and so on. The author's societal social behaviors include: Violence, Insults, Misgivings, Conflicts with Others, Curiosity in Other Affairs, Fraud, Theft, Addiction, Deception, and Absence.

Keywords: Social Behaviors, Sociable Behaviors, Societal Behaviors, Child and Adolescent Literature, Houshang