دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: داود قاسم پور، ۱۳۹۸

بررسی رابطه عزت نفس و تنظیم شناختی هیجانی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهر سبزوار

بررسی رابطه عزت نفس و تنظیم شناختی هیجانی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهر سبزوار این پژوهش با هدف بررسی رابطه عزت نفس و تنظیم شناختی هیجانی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهر سبزوار انجام شده است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهر سبزوار که شامل 3542 نفر هستند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 347 نفر بود ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه گرایش به مواد مخدر قربانی(????)، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(1990) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران بود روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش در تحلیل توصیفی با استفاده از جداول توزیع فراوانی، نمودارها، میانگین، دامنه تغییرات و در تحلیل استنباطی از همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم افزار spss22 استفاده شد یافته ها نشان داد عزت نفس و تنظیم شناختی هیجانی با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهر سبزوار رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها: عزت نفس، تنظیم شناختی هیجانی، گرایش به مواد مخدر

M.A. Thesis:

Investigating the relationship between self-esteem and cognitive-emotional regulation with narcosis in male students of Sabzevar Islamic Azad University

The aim of this study was to investigate the relationship between self-esteem and cognitive emotion regulation with drug tendency in male students of Islamic Azad University, Sabzevar, Iran This study was applied in terms of purpose and in terms of the type of research, descriptive of correlation type, the study population included all male students Islamic Azad University of Sabzevar, which includes 3542 people. In order to sampling the cluster sampling method, the sample size based on Cochran Formula 347 was the data collection tool of the victim Drug Tendency Questionnaire (2001), Cooper's self-esteem questionnaire and Cognitive emotion Regulation Questionnaire was used to analyze the information in Letter of dissertation distribution tables, charts, mean, amplitude of change and inferential analysis of correlation and regression using SPSS software, the findings showed that self-esteem and cognitive emotion regulation were related to drug tendency in male students of Islamic Azad University, Sabzevar, Iran.

Keywords: self-esteem, cognitive emotion regulation, drug tendency