دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدعلی فیض ابادی، ۱۳۹۸

تعهد سیستم دانش و قصد تسهیم دانش با نقش میانجی انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی

در این تحقیق تلاش شده است تا رابطه بین ابعاد انگیزه ی مدیریت اطلاعات شخصی و قصد تسهیم دانش با نقش میانجی ابعاد تعهد سیستم دانش را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آخیزداری استان خراسان شمالی و ادارات تابعه در شهرستان به تعداد185 نفر می‌باشد که از این تعداد، 159 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز میدانی و از طریق پرسشنامه برگرفته از مطالعه وانگ و همکاران(2018) است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بر حسب فرضیه‌های این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم‌افزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان داد بین تعهد سیستم دانش و قصد تسهیم دانش با نقش میانجی انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: تعهد سیستم دانش ، قصد تسهیم دانش ، انگیزه مدیریت اطلاعات شخصی

M.A. Thesis:

The commitment of the knowledge system and the intention to share knowledge with the mediating role of the motivation of personal information management

In this research, we tried to examine the relationship between the dimensions of the motivation of personal information management and the intention to share knowledge with the mediating role of the dimensions of the commitment of the knowledge system. The present research is applied to the target and in terms of research method, descriptive, survey and correlation are considered. The statistical population of this research is all employees of the Natural Resources and Natural Resources Department of North Khorasan Province and the subordinate offices in the city of 185 people. Of these, 159 individuals were selected as the statistical sample. Morgan table was used to determine the sample size. To select the appropriate sample, simple random sampling method was used. The method for collecting data is also through a questionnaire derived from Wang et al. (2018). To analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data. The SPSS software was used for analyzing the hypothesis of the research using structural equation method using LaserLevel software. The results showed that there is a significant relationship between the commitment of the knowledge system and the intention to share knowledge with the mediating role of the motivation of personal information management.

Keywords: Knowledge system commitment, knowledge sharing intention, motivation for personal informat