دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمانه هنری، ۱۳۹۹

ضمانت اجرای عدم اجرای آرای داوری تجارت بین الملل در قراردادهای تجاری

قراردادهای تجاری بین المللی عقودی هستند که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات، بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی در دو یا چند کشور مختلف منعقد می گردد که اصولا از پیچیدگی های بسیاری برخوردارند، چراکه مسائل عدیده ای همچون وجود مرزها و به تبع آن حاکمیت ها و قوانین مختلف و حتی مسائل سیاسی در آن ها دخیل هستند داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دست اندرکاران امر تجارت بین الملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حل و فصل اختلافات تجاری خود یافته اند. ازاین روی امروزه شرط حل و فصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابت است. دلایل رشد و توسعه داوری به منظور حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی را می توان در مزایایی که این روش نسبت به سایر روشهای حل و فصل اختلافات حقوقی دارد جستجو نمود. عمده این مزایا عبارتند از: کاهش هزینه و زمان رسیدگی، محرمانگی جریان داوری، عدم مراجعه طرفین به دادگاه های ملی، قطعیت و الزام آور بودن رأی داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده این آرا. بنابراین طرفین اختلاف در صورت انتخاب روش داوری برای حل و فصل اختلاف خود از این مزایا برخوردار خواهند بود و همین امر موجب گسترش روز افزون این شیوه حل و فصل اختلافات گردیده است. البته نباید از نظر دور داشت که این شیوه در کنار محاسن خود، دارای معایبی از جمله متزلزل بودن، شناسایی حکم داوری، عدم پذیرش از سوی دادگاههای داخلی و ... نیز می باشد. در کشور ما نیز با پذیرش این شیوه داوری براساس قانون نمونه آن سیترال داوری تجاری به شکل رو به افزایشی مورد استفاده واقع می گردد.

کلیدواژه‌ها: قراردادهای تجاری بین المللی ، ضمانت اجرای داوری ، قرار دادهای تجاری

M.A. Thesis:

Guarantee of non-execution of international trade arbitration in commercial contracts

An international commercial agreement is an agreement concluded between the two or more natural or legal persons, whether governmental or non-governmental, in two or more different countries for the purpose of purchase or any other commitment to the transfer of goods or services, which is, in principle, of complexity Because there are many issues involved, such as the existence of borders and, consequently, of various sovereignty and laws, and even political affairs. Judging in international trade has gained special prominence in recent decades, and businessmen and practitioners of international trade have found it a good and fair way to resolve their trade disputes. From now on, the condition for resolving disputes in public contracts is a relatively constant and constant condition. The reasons for the development and development of arbitration in order to resolve international trade disputes can be found in the benefits of this method to other methods of resolving legal disputes. The main advantages include reducing costs and processing time, the confidentiality of the arbitration process, the lack of referral by the parties to the national courts, the certainty and binding nature of the arbitration, and the relatively simple identification and implementation of these votes. Therefore, the parties to the dispute will have the benefits of choosing the arbitral tribunal to resolve their differences, which has led to an ever-increasing expansion of this dispute resolution process. Of course, it should not be forgotten that this method, along with its merits, has some disadvantages, including shakiness, recognition of the judgment, refusal by domestic courts, and so on. In our country, with the acceptance of this arbitration procedure, according to the law of the prototype of the Citral, commercial arbitration will be used in an incremental manner.

Keywords: International Business Contracts, Arbitration Warranties, Business Contracts