دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی بهرادفر، ۱۳۹۸

بررسی رابطه سبک‌های رهبری عمل‌گرا و تحول‌گربا عملکرد معلّمان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار با میانجیگری مدیریت سرمایه فکری

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک‌های رهبری عمل‌گرا و تحول‌گرا بر عملکرد معلّمان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار با میانجیگری مدیریت سرمایه فکری بود. جامعه تحقیق عبارت است از کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار که تعداد آنها 1010 نفر بود و حجم نمونه با توجه به تعداد جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان 280 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری نیز تصادفی در دسترس بود. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. به‌منظور سنجش عملکرد معلمان از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1970)، برای سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه مدیریت سرمایه فکری بونتیس (1998) و برای سنجش رهبری از پرسشنامه استاندارد رهبری چند عاملی باس (2000) استفاده شده است. داده‌های حاصل از اجرای پژوهش، با استفاده از نرم افزار AMOS 22 و با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن بود که سبک‌ رهبری تحول گرا مستقیماً و با میانجیگری سرمایه فکری بر عملکرد معلّمان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار تاثیرگذار است اما سبک‌ رهبری عمل‌گرا مستقیماً و بدون واسطه سرمایه فکری بر عملکرد معلّمان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار تاثیر دارد

کلیدواژه‌ها: سبک‌ رهبری عمل‌گرا، سبک‌ رهبری تحول‌گرا، عملکرد، مدیریت سرمایه فکری

M.A. Thesis:

The study of the effect of pragmatic and transformational leadership styles on the performance of elementary school teachers in the city of Sabzevar with the mediation of intellectual capital management

The purpose of this study was to investigate the effect of pragmatic and transformational leadership styles on the performance of elementary school teachers in Sabzevar city by mediating intellectual capital management. The research community consists of all elementary school teachers in Sabzevar city whose number was 1010 people and the sample size was 280 according to the number of statistical population and using Morgan table. Sampling method was also available randomly. This research is fundamentally objective and methodically descriptive of correlation type. In order to assess the performance of teachers from Paterson's Job Performance Questionnaire (1970), for measuring Intellectual Capital, Bontistis's Intellectual Capital Management Questionnaire (1998) was used to assess the leadership of Bass Multifactor Leadership Standard Questionnaire (2000). The data were analyzed using SPSS 23 using Pearson correlation and multivariate and hierarchical regression. Findings indicate that transformational leadership style directly and through mediating intellectual capital has an impact on the performance of elementary school teachers in Sabzevar, but the pragmatic leadership style directly and without the intermediary of intellectual capital affects the performance of elementary school teachers in Sabzevar.

Keywords: Pragmatic Leadership Style, Transformational Leadership Style, Functional, Intellectual Capital Mana