دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عیسی زرقی، ۱۳۹۸

بررسی اختیارات نمایندگی تجاری و آثار آن در حقوق موضوعه ایران

نمایندگی تجاری، رابطه‏ای قراردادی است که به موجب آن، نماینده تجاری به طور مستقل متصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا دیگر اعمال واجد آثار حقوقی را به نام و حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا حق‏الزحمه به عهده می‏گیرد. اساس نمایندگی تجاری یک قرار داد با خصوصیت تجاری آن از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع عمل نمایندگی به نام و حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمییز آن از سایر مصادیق نمایندگی می‌شود با توجه به اهمیت فراوان قرارداد نمایندگی تجاری در عرصه تجارت داخلی و بین المللی و قواعد و مقررات خاصی در قوانین و مقررات کشورهای مختلف و حتی در سطح بین المللی پیش بینی شده است اما در کشور ما قواعد و مقررات خاصی در این زمینه وجود ندارد و احکام آن می‌بایست بر اساس مقررات کلی نمایندگی و رویه‌های مربوط مربوط به آن استنباط شود در لایحه اصلاحی قانون تجارت که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است مقررات خاصی برای آن پیش بینی شده است که با توجه به مطالعه و بررسی به عمل آمده به نظر می‌رسد نیاز به اصلاح دارد. در مقام انجام موضوع قرارداد نمایندگی تجاری، نماینده باید موضوع نمایندگی را در حدود اختیارات اعطا شده از جانب اصیل انجام دهد و تکالیف را رعایت نماید از جمله: امانت دار و فرمانبردار اصیل باشد و در راستای ایفاء وظایف نمایندگی با صداقت و وفاداری رفتار کند.

کلیدواژه‌ها: اختیارات، نمایندگی تجاری، حقوق موضوعه ایران

M.A. Thesis:

Investigating the Possibilities of Commercial Representation and its Impact on Iran's Legal Rights

A commercial representation is a contractual relationship whereby the commercial agent independently negotiates and concludes commercial transactions or other legal acts in the name of the original account against the receipt of remuneration or fees.. The basis of the commercial representation of a contract with its business characteristics, including the business of both parties, and the independence of the commercial agent in the conduct of the subject of the operation of the agent in the name and account is authentic, which distinguishes it from other instances of representation, given the importance of the agency deal Business in the field of domestic and international trade and certain rules and regulations in the laws and regulations of different countries and even internationally, but in our country there are no specific rules and regulations in this field and its rulings should be based on the rules General representation and related procedures are deduced in the corrective bill In carrying out the subject of the commercial deal contract, the agent must carry out the issue of representation within the limits of the authority granted by the noble and carry out the duties, such as: the trustee and the obedient, and act in honesty and loyalty in order to perform the duties of the agency.

Keywords: Opportunities, Business Representation, Iran's Rights