دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اسماعیل رضوانی نیا، ۱۳۹۲

هنجار گریزی ساختاری و معنایی دیوان ناصر خسرو

هنجارگریزی، یکی از موثرترین شیوه های برجسته سازی و آشنایی زدایی در شعر است که بسیاری از شاعران از آن استفاده نموده اند. در شعر کلاسیک فارسی، ناصرخسرو یکی از جمله ی این شاعران است که با این شیوه، تحولی بزرگ را در شعر فارسی به وجود آورده است که با بررسی دقیق انواع هنجارگریزی در دیوان این شاعر بزرگ، نمونه هایی از ادبیات نیز به عنوان شاهد مثال آورده شده است. ناصرخسرو آن چنان معنای دقیق شعری را بیان نموده و چنان بر انواع صنایع لفظی و معنوی آگاهی داشته که برگ های زرینی را در دیوان خود بر جای گذاشته است. این رساله مشتمل است بر شش فصل که عبارتند از: فصل اول: شامل اوضاع تاریخی، اجتماعی، سیاسی و جامعه ی ناصرخسرو و زندگی نامه ی ناصرخسرو و آثار او است. فصل دوم: شامل هنجارگریزی و ساختگرایی مضموم هنجارگریزی و انواع آن است. فصل سوم: شامل هنجارگریزی واژگانی، نحوی، آوایی، معنایی و گویشی است. فصل چهارم: شامل هنجارگریزی معنایی، توحید در دیوان ناصرخسرو، دین و الهیات در دیوان ناصرخسرو، دیدگاه ناصرخسرو نسبت به آیات قرآن، تفکر قرآنی ناصرخسرو، عدالت محوری در جامعه‌ی بی عدالت عصر ناصرخسرو، واژگونگی ارزش های اجتماعی در شعر ناصرخسرو، بالندگی امید در جامعه ی ناامیدان، دید روشن ناصرخسرو نسبت به معاصران، معاش در اندیشه ی ناصرخسرو، مدح در دیوان ناصرخسرو است. فصل پنجم: شامل نگاهی دیگر به دیوان ناصرخسرو، زبان و سبک شعری ناصرخسرو، تمایز سبک شعری ناصرخسرو، سبک شعری خاص ناصرخسرو، اوزان دقیق شعری در دیوان، قافیه و ردیف های خاص در دیوان، ردیف از نظر بلاغی و موسیقیایی، پربسامدترین صنایع بدیعی و بیانی در دیوان است. فصل ششم: سبک شعری ناصر خسرو را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها: دیوان ناصرخسرو، هنجارگریزی، ساختگرایی، آوایی، گویشی، عدالت محوری

M.A. Thesis:

structural and semantic normebreaking of divan naser khosro

Custombreaking is one of the most usefull ways of outstanding and remoring familiarity in poem that most of poets have used it. In classic Persian poem, Naser Khosrou is one of them. He has changed Persian poem in this way. We have considered different kinds of custom breaking in this great poet's Divan carefully and some instances of literature are cited as example. Naser Khosrou has left Jolden pages in his Divan by expressing the exact Poetic meaning and knowing literal and in tellectual figures. This thesis consist of six chapters: The first chapter: Consists of historical, soxial , and political conditions and society of Naser Khosrou, his biography and his works. The second chapter: consists of custom breaking and structuralism, content of custom breaking and different kinds of it. The third chapter: consists of lexical , syntactical, vocal, semantic and dialectic custom breaking. The fourth chapter: consists of semantic custom breaking, monotheism in Naser Khosrou's Divan, religion and theologying Naser Khosrou's Divan, Naser Khosrou's point of view with regard to the verses of Quran, Naser Khosrou's Quranic thought, paying attention to justice in the society without justice in Naser Khosrou era, inversion of social values in Naser Khosrou's poem, nourishing hope in the hopeless society, luminous view point of Naser Khosrou with regard to coerals, livelihood in Nsaer Khosrou's thought, and praise in Naser Khosrou's Divan. The fifth chapter: consists of another view to Naser Khosrou's Divan, Naser Khosrou's poetic style and language, distinction of Naser Khosro's poetic style, Naser Khosrou's specific poetic style, exact poetic measures in Divan, specific rimes and ranks in Divan, rank from the point of view of music and eloquence, the highest- frequenty rhetorical arts in Divan.

Keywords: Naser Khosrou's Divan, coustom breaking, structuralism, vocal, dialectical, justice.