دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدعلی فاطمی منش، ۱۳۹۸

بررسی و مقایسه تاثیر آموزش ضمن خدمت حضوری و مجازی برکارایی و رضایت شغلی معلمان ابتدایی سبزوار سال ۱۳۹۷

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه تاثیر آموزش های ضمن خدمت حضوری و مجازی بر کارایی و رضایت شغلی معلمان ابتدایی سال 98-1397 سبزوار انجام شده است.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق علی – مقایسه ای است . جامعه آماری شامل معلمان مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار در سال 98-1397 می باشند که از بین کسانی که آمورش حضوری دیده اند و کسانی که آموزش غیر حضوری دیده اند از هر گروه 30نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند. بر اساس هدف تحقیق یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی نوشته شد و این فرضیات با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دوجامعه مورد آزمون قرار گرفت که در نتیجه فرضیات مربوط به تفاوت اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت حضوری و مجازی بر کارایی و رضایت شغلی معلمان ابتدایی سال 98-1397 سبزوار مورد تأیید قرار نگرفتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش های ضمن خدمت حضوری و مجازی بر کارایی و رضایت شغلی معلمان ابتدایی سال 98-1397 سبزوار تاثیرمتفاوتی ندارد.

کلیدواژه‌ها: : آموزش های ضمن خدمت ، کارایی ، رضایت شغلی ، معلمان ابتدایی

M.A. Thesis:

Assessment and comparison of the effect of on-demand and virtual in-service training on job satisfaction and performance of primary school teachers in Sabzevar, 1397

The purpose of this study was to compare and compare the effect of in-service and virtual training on the efficiency and job satisfaction of elementary teachers in Sabzevar, Iran, from 1378 to 1398. This is an applied study and a causal-comparative study. The statistical population consists of elementary school teachers in Sabzevar city in the year 1397-98. 30 people were randomly selected from each group of those who received in-person education and those who did not attend formal education. Based on the purpose of the research, one main hypothesis and two sub-hypotheses were written and tested using two-tailed mean comparison test, which resulted in assumptions about the effectiveness of in-service and virtual training on primary teachers' job performance and satisfaction. Sabzevar was not approved in 1977-98. Therefore, it can be concluded that in-service and online training does not have a significant effect on the performance and job satisfaction of elementary teachers in Sabzevar in 1389-98.

Keywords: In-service training, efficiency, job satisfaction, elementary teachers