دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حامد ارمین، ۱۳۹۸

تاثیر رهبری تحولات آفرین بر خلاقیت کارکنان : با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

پژوهش حاضر، باهدف بررسی تاثیر رهبری تحول¬آفرین بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری می¬باشد. جامعه¬ی آماری شامل کلیه¬ی کارکنان صنایع کوچک و متوسط خراسان رضوی به تعداد 1200 نفر می¬باشد که تعداد 291 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از طریق نمونه¬گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ها از سه پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آوولیو (2000)، خلاقیت کارکنان عباس¬پور (1389) و حمایت سازمانی ادراک شده موحدی (1394) استفاده‌ شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تحلیل داده¬ها از آزمون¬های کولموگروف - اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل¬ معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. یافته¬ها نشان داد: بین رهبری تحول¬آفرین و خلاقیت کارکنان رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین رهبری تحول¬آفرین و حمایت سازمانی ادراک شده رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین حمایت سازمانی ادراک شده و خلاقیت کارکنان رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد و حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه¬ی بین رهبری تحول¬آفرین و خلاقیت کارکنان نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها: رهبری تحول‌آفرین، خلاقیت، حمایت سازمانی ادراک شده

M.A. Thesis:

The Impact of Creativity Leadership on Employee Creativity: The role of mediator of perceived organizational support

This study aimed to examining The impact of transformational leadership on employees’ creativity: The mediating role of perceived organizational support. The method of research is descriptive and its type is correlation with an emphasis on structural equations. The population consisted of all employees of Khorazan Razavi small and medium-sized enterprises (1200 persons) that 291 peoples were selected using on cochrane formula based.That sample was selected by Simple Random Sampling. The data was collected through transformational leadership Bass and Avolio, employees’ creativity by Abasspor, perceived organizational support by Movahedi questionnaires . To determine the validity of the questionnaire, content validity was used and Their reliability was estimated through Cronbach’s alpha. the Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) was used for data analyzing. The results shown that: There is a significant and Positive relationship between the transformational leadership and perceived organizational support. There is a significant and Positive relationship between the transformational leadership and employees’ creativity, There is a significant and Positive relationship between the perceived organizational support and employees’ creativity, and perceived organizational support playing a mediating role in relationship between transformational leadership and employees’ creativity

Keywords: transformational leadership, employees’ creativity, perceived organizational support