دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی غبدیان، ۱۳۹۸

بررسی اعمال ضد رقابتی تاثیر گذار بر بازار و ضمانت اجرا های آن

اعمال و توافقات ضد رقابتی تاثیر گذار بر بازار شامل توافقات افقی و عمودی، ادغام، انحصار و سو استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط می شوند. به طور کلی می توان گفت که ضمانت اجراهای مدنی حاکم بر این حوزه نیز شامل ضمانت اجراهای قراردادی و غیر قراردادی است. ضمانت اجراهای قراردادی حاکم بر این اعمال فسخ و بطلان می باشد. ضمانت اجراهای غیر قراردای نیز در حوزه قواعد مرتبط با مسئولیت مدنی تحلیل می شود. هدف اصلی از اعمال قواعد حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مربوط به آن حمایت از حقوق مصرف کننده و همچنین بنگاههای اقتصادی کوچک در جهت فراهم کردن زمینه های شکوفایی اقتصاد کشور می باشد. یکی از مباحث مهم در بحث مسئولیت مدنی نقض قواعد حقوق رقابت بحث ارزیابی خسارت و همچنین شناخت اشخاص زیان دیده می باشد. اصولا چون تخلفات ضد رقابتی در سطح وسیعی واقع می شوند ارزیابی این دو مورد کار دشواری است بهترین راهکار در این جهت ایجاد انجمن ها و یا تشکیلاتی با هدف حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت، انحصار، اعمال ضد رقابتی، مسئولیت مدنی، ضمانت اجراهای مدنی.

M.A. Thesis:

Investigating anti-competitive practices affecting the market and guaranteeing its implementation

Market-influencing anti-competitive practices and agreements include horizontal and vertical agreements, mergers, monopolies, and abuse of the dominant economic position. In general, it can be said that the guarantees of civil executions in this area also include the guarantees of contractual and non-contractual performances. Contractual performance guarantees govern these acts of cancellation and cancellation. Non-contractual performance guarantees are also analyzed in the context of civil liability rules. The main purpose of enforcing competition law rules and guaranteeing its enforcement is to protect consumer rights as well as small businesses in order to provide a thriving economic environment for the country. One of the most important topics in the discussion of civil liability violations of competition law is the issue of damage assessment as well as the identification of injured parties. Principally, since anti-competitive violations are widespread, it is difficult to evaluate these two cases as the best way to establish associations or organizations aimed at protecting consumer rights.

Keywords: : Competition rights, Monopoly, Anti-competitive practices, Civil Liability, Civil Enforcement Guara