دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ایمان دستی گردی، ۱۳۹۸

تبیین رویه های محدود کننده حقوق رقابت در قرار داد های مجوز بهره برداری

بسیاری از اصول و قواعد حقوق رقابت در کشور ما به طور صریح و یا ضمنی پذیرفته شده است، مانند اصل ضد رقابتی بودن قراردادهای افقی یا به سود رقابت بودن قراردادهای مجوز بهره برداری ؛ با این حال در حقوق ایران نظریه مکمل بودن حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری پذیرفته شده نیست. باید توجه داشت که سیاست رقابتی منطقی اقتضا می کند که امتناع از اعطای مجوز بهره برداری تنها در شرایط استثنائی ممنوع اعلام شود. اگرچه در مواردی می توان قائل به تعارض حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری شد، منتها باید به این امر نیز واقف بود که این دو رشته از حقوق هدف واحدی را دنبال می کنند. شروط محدود کننده رقابتی در قراردادهای مجوز بهره برداری به شروط سیاه، خاکستری تیره و خاکستری روشن تقسیم می شوند این تقسیم بندی مطابق با مبانی نظری موضوع مورد بحث می باشد و قانون¬گذار در تدوین دسته بندی مذکور در قانون اهمال نومده است. لازم است که در جهت تعامل حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در حوزه قراردادهای مجوز بهره برداری دستورالعملی مناسب تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکری، قرارداد مجوز بهره برداری، شرط، انحصار.

M.A. Thesis:

explaning limit procedures for competition rights in the oeprating license contract

Many of the principles and rules of competition law in our country have been explicitly or implicitly accepted, such as the anti-competitive principle of horizontal contracts or the benefit of competing license agreements; however, in Iranian law the theory of competitiveness and rights is complementary. Intellectual property is not accepted. It should be noted that rational competition policy requires that refusal to grant a license be prohibited only in exceptional circumstances. Although in some cases one can argue for the conflict of competition and intellectual property rights, one must also be aware that the two strands of rights pursue the same objective. Competitive Restrictive Conditions in Operating License Contracts are Divided into Black, Dark Gray and Light Gray Conditions. This classification is in accordance with the theoretical underpinnings of the subject in question and the legislator has been reluctant to formulate the said classification into law. Appropriate guidelines should be drawn up on the interaction between competition law and intellectual property rights in the field of license agreements. Keywords: Competition Law, Intellectual Property Rights, License Agreement, Condition, Monopoly.

Keywords: