دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم براتی، ۱۳۹۸

نقش دانشگاه کار آفرین در پیش بینی و توسعه عملکرد دانشگاهی با تاکید بر دوسو توانی دانشگاهی

این پژوهش یک بررسی سیستماتیک و استراتژیک در مورد روند دانشگاه کارآفرین بر پیش بینی و توسعه عملکرد دانشگاه با تأکید بر دو سو توانی را مورد بررسی قرار می دهد. اهمیت بررسی دو سو توانی به عنوان فرایند مهم در توسعه و پیش بینی عملکرد دانشگاه ها مورد تأیید و بررسی قرار گرفته است. بنابراین مطالعه حاضر سعی دارد از طریق یک مدل مفهومی با یکپارچه سازی فرایندهای دانشگاه کارآفرین و دو سو توانی دانشگاه به توسعه و پیش بینی عملکرد دانشگاه بپردازد. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 600 نفر از کارکنان و اعضای هیأت علمی در دانشگاه های دولتی شهر سبزوار تشکیل می دهند. برای سنجش متغیرهای پژوهش پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت آماده گردید و این پرسشنامه بین 214 نفر از کارکنان و اعضای هیأت علمی توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون های T تک نمونه ای، کلموگروف- اسمیرنوف و تحلیل عاملی تأییدی و مدل ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که دانشگاه کارآفرین هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم به واسطه دو سو توانی دانشگاهی نقش کلیدی را در توسعه عملکرد دانشگاه دارد. همچنین دو سو توانی دانشگاهی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی دار بر توسعه عملکرد دانشگاه دارد.

کلیدواژه‌ها: دانشگاه کارآفرین، دو سو توانی، توسعه عملکرد دانشگاه

M.A. Thesis:

The role of the University of Entrepreneurship in predicting and developing academic performance with an emphasis on academic excellence

This research examines the systematic and strategic study of the entrepreneurial university process on the prediction and development of university performance with emphasis on ambidexterity. The importance of ambidexterity examination as an important process in the development and prediction of the functioning of universities has been confirmed. Therefore, the present study tries to develop and predict university performance through a conceptual model integrating the processes of the University of Entrepreneurship and the performance University and University ambidexterity. The method of this research is descriptive correlational. The statistical population of this study consists of 800 employees and faculty members at Sabzevar State University. To measure the variables, a questionnaire with a 5-point Likert scale was prepared and the questionnaire was distributed among 245 staff members and faculty members. To analyze the data of the questionnaire in the inferential statistics section, T-test, single-sample T-test, Kolmogorov-Smirnov and confirmatory factor analysis and structural model were used. The results of the research showed that the entrepreneurial university directly and indirectly through the two sides of the university ambidexterity a key role in the development of university performance. Also, the ambidexterity of the university have a positive, direct and significant impact on the development of university performance.

Keywords: Entrepreneurial University, ambidexterity University , University Performance Development