دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرضیه رضایی، ۱۳۹۸

گفتگوی کلاسی معلم ایرانی: درآمدی در فاصله ی میان کلام و باور

چکیده: از آنجا که گفتمان معلمان و اعتقادات آنها در نتیجه ی بدست آمده در یک کلاس زبان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، پژوهش حاضر با هدف بررسی گفتگوی معلمان و آنچه معلمان بدان اعتقاد دارند و نحوه ی عملکرد آنها در کلاس ها انجام شده است. برای تحقق هدف این مطالعه ، نمونه ای از چهار معلم زبان انگلیسی ایرانی براساس اصول نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شده است. آنها طبق اصل در دسترس بودن انتخاب شدند. محقق پس از انتخاب نمونه، کلاسها را با محوریت گفتگوی معلمان مشاهده کرد. آنها با استفاده از الگوی SPEAKING هایمز و با توجه به اعتقادات خود در مورد زبان آموزان و فضای زبان آموزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس معلمان یک به یک به صورت نیمه ساختمند مصاحبه شدند. نتایج نشان داد که معلمان منتخب از جایگاه زبان انگلیسی در فضای آموزشی ایران، وضعیت تحصیل زبان آموزان و همچنین مسئله اجتماعی و فرهنگی آگاهی داشتند. همچنین مشخص شد که معلمان و دانش آموزان به انتظار زبان آموزان توجه نمی کنند. یافته های این مطالعه ممکن است برای معلمان و اساتید دانشگاهی و نیز کل سیستم آموزش زبان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها: معلمان زبان انگلیسی ، گفتگوی معلمان ، باورهای معلمان ، عملکرد معلمان ، مدل SPEAKING

M.A. Thesis:

Iranian High School Classroom Teaches Talk : The Belief- Discourse Gap

Since teachers’ discourse and their beliefs are of paramount importance when exploring the outcome of a language class, the presents study aimed at examining teachers’ talk and what teachers believe and their actual practices in the context of classes. To fulfill the aim of the study, a sample of four Iranian English language teachers was selected according to non-random sampling principles. They were selected according to the principle of availability. After sample selection, the researcher observed the classes with a focus on teacher talk. They were analyzed utilizing Hymes’ SPEAKING Model considering their beliefs about the learners and the context. The teachers were then interviewed one by one in a semi-structured way. The results showed that the selected teachers were aware of the position of English in the Iranian context, the situation in which language learners were studying, and also the socio-cultural issue. It was also revealed that the teachers did not paid attention to the language learners’ expectation and the students themselves were not strict about what they anticipated. Findings of this study might be useful for the teachers and teacher educators and the whole language education system.

Keywords: English Language Teachers, Teacher Talk, Teacher Beliefs, Teacher Practice, SPEAKING Model