دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن مهراندیش، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر قابلیت پویا،خلاقیت،وقابلیت نواوری وتاثیرانها بر مزیت رقابتی وعملکرد شرکت یا نقش تعدیل کننده جهت گیری کارافرینانه

در این تحقیق تلاش شده است تا قابلیت‌های پویا، خلاقیت و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت با نقش تعدیل‌کننده جهت گیری کارآفرینانه را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت‌های شهرک‌های صنعتی شهرستان سبزوار به تعداد 117 نفر می‌باشد که روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت سرشماری بوده و کلیه کارکنان را شامل می‌شود. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بر حسب فرضیه‌های این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم‌افزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است نتایج نشان داد قابلیت‌های پویا، خلاقیت و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت با نقش تعدیل‌کننده جهت گیری کارآفرینانه تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: قابلیت‌های پویا، خلاقیت ، قابلیت نوآوری ، مزیت رقابتی ، عملکرد شرکت ب، جهت گیری کارآفرینانه

M.A. Thesis:

A study of Impact of Dynamic Capabilities٫ Creativity and Innovation and Their Impact on Competitive Advantage and Corporate Performance: The Moderator of Entrepreneurial Orienteering

This study attempts to explore the dynamic capabilities, creativity and innovation capability of competitive advantage and firm performance with the moderating role of entrepreneurial orientation. The present study is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlational. The statistical population of this study is 117 employees of industrial towns of Sabzevar city. The sampling method in this study is census and all employees. Simple random sampling method was used to select the appropriate sample. Data were collected through a questionnaire. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data according to the hypotheses of this study. SPSS software was used for factor analysis and LISREL software was used for analysis and analysis of research hypotheses. Results showed dynamic capabilities, Creativity and innovation capability have a significant impact on the competitive advantage and performance of the company with the moderating role of entrepreneuria orientation. ...

Keywords: Dynamic capabilities, creativity, innovation capability, competitive advantage, B firm performance,