دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هانیه احمدی، ۱۳۹۸

اثربخشی واقعیت درمانی بر خوش بینی و امید به زندگی زنان مطلقه شهر مشهد در سال ۱۳۹۷

تصویرگری شاعرانه از آن دست ویژگی¬هایی است که شاعر قوی و ضعیف را از هم متمایز می¬کند. شعر شاعری که بر فنون تصویرآفرینی و بلاغت تصویر تسلط دارد در اذهان مردم می¬ماند و سخنانش خریدار دارد. تسلط¬ بر تصویرگری هنری علاوه بر اینکه ذوق و قریحه¬ای خداداد می¬طلبد، نیازمند آن است که شاعر بر قواعد و اصول این هنر نیز آشنایی کامل داشته باشد. لذا در این پژوهش سعی شده تا فنون تصویرگری هنری در شعر سه شاعر مطرح معاصر یعنی شفیعی¬کدکنی، ابتهاج و شهریار بررسی شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می¬دهد که شاعران مذکور تقریباً شیوه¬هایی مشابه در تصویرگری هنری دارند. البته تفاوت¬هایی نیز در این میان وجود دارد. مثلاً در بخش رمانتیسم غلبه طبیعت¬گرایی با اشعار شفیعی¬کدکنی است و پس از ایشان ابتهاج و سپس شهریار. همچنین هر سه شاعر در زمینه سمبل و تصاویر سمبلیک دستی بر آتش دارند اما خاستگاه سمبل¬هایشان متفاوت است. در نهایت هم پای حافظ به میان می¬آید و معلوم می¬گردد که شهریار و ابتهاج بیش از شفیعی-کدکنی تحت تاثیر لسان¬الغیب بوده¬اند

کلیدواژه‌ها: تصویر‌گری هنری، رمانتیسم، سمبولیسم، ابتهاج، شفیعی‌کدکنی، شهریار

M.A. Thesis:

The Effectiveness of Reality Therapy on Optimism and Life expectancy of Absolute Women in Mashhad City In the year 1397

Poetic illustration is one of those qualities that distinguishes the strong and the weak poet. The poetry of the poet who has mastered the techniques of imagery and rhetoric of the image remains in the minds of the people and his words are bought. Mastery of artistic imagery In addition to seeking God-given talents, the poet needs to be fully acquainted with the rules and principles of this art. Therefore, in this study, we have tried to study the techniques of artistic illustration in the poetry of three contemporary poets: Shafiei Kadkani, Ebtehaj and Shahriar. The results of this study show that these poets have almost similar styles in artistic illustration. There are, of course, differences. For example, in Romanticism, naturalism is dominated by Shafiei Kadkani poetry, followed by Ebtehaj and then Shahriar. All three poets also have fire symbols and symbols on hand, but the origin of their symbols is different. Finally, in discussing the effects of Hafez, it is clear that Shahriar and Ebtehaj were more influenced by Hafez than Shafiei

Keywords: Artistic Illustration, Romanticism, Symbolism, Ebtehaj, Shafi'i Code, Shahriar