دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هانیه احمدی، ۱۳۹۸

اثربخشی واقعیت درمانی بر خوش بینی و امید به زندگی زنان مطلقه شهر مشهد در سال ۱۳۹۷

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر خوش بینی و امید به زندگی زنان مطلقه شهر مشهد انجام شد. پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی و از طرح های پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مطلقه شهر مشهد بود که در تابستان 1397 از همسرانشان طلاق گرفته و در پاییز 1397 به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی حسین بن علی در شهر مشهد مراجعه کردند. حجم نمونه 30 نفر تعیین شد که این نمونه آماری از بین کلیه زنان مطلقه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند گروه ازمایش برنامه واقعیت درمانی را طی 10 جلسة 90 دقیقه ای آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند داده های مورد نیاز پژوهش به وسیلة پرسشنامه خوش بینی شییر و کارور(1985) و پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر( 2000) استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله آزمون تحلیل کوواریانس انجام شد. یافته ها نشان داد واقعیت درمانی بر خوش بینی و امید به زندگی زنان مطلقه شهر مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: واقعیت درمانی، خوش بینی، امید به زندگی، زنان مطلقه

M.A. Thesis:

The Effectiveness of Reality Therapy on Optimism and Life expectancy of Absolute Women in Mashhad City In the year 1397

The aim of this study was to investigate the effectiveness of reality therapy on optimism and life expectancy of the divorced women in Mashhad. The present study was semi-experimental and pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study was all divorced women in Mashhad who were divorced in the summer of 1397 and in autumn 1397 referred to Hossein ibn Ali's psychological counseling and services center in Mashhad. The sample size was determined based on Cochran formula, the sample size of 30 people, which was selected by simple random sampling method and randomly divided into two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Data collection tools optimism Shir and Carver (1985) and a questionnaire for life expectancy Schneider (2000) was used. Data were analyzed by covariance analysis. The results showed that reality therapy has a significant positive effect on optimism and life expectancy of the divorced women in Mashhad.

Keywords: Keywords: Reality therapy, optimism, life expectancy, divorced women.