دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا تابنده، ۱۳۹۸

بررسی عوامل حیاتی موفقیت در اجرای شهر الکترونیک

با وجود مزایای بی شمار شهر الکترونیک ، پیاده سازی آن به عنوان کاری دشوار و پیچیده در نظر گرفته می شود. به همین دلیل، بسیاری از شهرها در پیاده سازی موفق شهر الکترونیک با شکست مواجه می شوند. بنابراین، ارزیابی عمیق و اصولی عوامل تاثیر گذار بر آن ضروری می نماید. با توجه به اجرای پروژه شهر الکترونیک در ایران و همچنین در استان خراسان رضوی، این پژوهش با هدف تعیین عوامل تأثیر گذار بر استقرار موفق شهر الکترونیک در نیشابور انجام شده است . از این رو ، بامرور ادبیات موضوع ، که به بررسی عوامل و چالش های تأثیر گذار برای اجرای شهر الکترونیک می پردازد، عوامل موثر اصلی استخراج گردیده است . این عوامل شامل زمینه های سیاسی، اجتماعی، فنی( تکنولوژیکی)، سازمانی و سرمایه انسانی وزیر ساخت اطلاعاتی. برای تحقیق اهداف تحقیق از روش ترکیبی ـ کمی پرسشنامه و استفاده شده است که یکی از جنبه های نوآورانه این تحقیق به شمار می رود. پرسشنامه ای در نظر گرفته شده که روایی و پایایی آن تایید شده است. جامعه آماری این پژوهش را 120 نفر از پرسنل سازمان های شهری سبزوار تشکیل می دهند. در مرحله بعد، میزان ارتباط عوامل با پیاده سازی شهر الکترونیک و همچنین چالش های ممکن، با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار AMOS ، تعیین گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آمادگی پایین شهر نیشابور برای پیاده سازی شهر الکترونیک و نیاز به توجه بیشتر به عوامل تأثیر گذار به خصوص عامل زیر ساخت اطلاعاتی در این زمینه می باشد . دراین زمینه صرف بودجه کافی در سازمان ها در جهت تحقق به اهداف شهر الکترونیک و پذیرش و درک اهمیت اجرای شهر الکترونیک توسط مدیریت سازمان ها در اولویت می باشد.

کلیدواژه‌ها: شهر الکترونیک ، عوامل تأثیر گذار، مدل سازی معادلات ساختاری ، نیشابور

M.A. Thesis:

A Survey Of The Key Success Factors In Electronic City Implementation

Despite the enormous benefits of the electronic city, implementing it is considered a difficult and complex task. For this reason, many cities fail to successfully implement e-City. Therefore, a thorough and principled assessment of the factors affecting it is necessary. Regarding the implementation of Electronic City project in Iran and also in Khorasan Razavi province, this study was conducted to determine the factors affecting the successful establishment of Electronic City in Neyshabur. Therefore, a review of the literature on the subject, which examines the factors and challenges affecting the implementation of e-city, has been identified as the main effective factors. These factors include the political, social, technical (technological), organizational, and human capital areas of the Minister of Information Construction. For the purposes of the research, a quantitative and quantitative combination of questionnaires was used, which is one of the innovative aspects of this research. A questionnaire was designed and its validity and reliability were confirmed. The statistical population of this study is 120 staff members of Sabzevar urban organizations. In the next step, the extent of the factors associated with the implementation of E-City as well as possible challenges was determined using structural equation modeling using AMOS software. The results show that Neyshabur city is low readiness for implementation of e-city and needs more attention to influencing factors, especially information infrastructure factor. In this regard, spending sufficient funds on organizations to achieve the goals of E-City and accepting and understanding the importance of E-city implementation by the management of organizations is a priority.

Keywords: Electronic City, Influencing Factors, Structural Equation Modeling, Neyshabour