دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدعلی اریان جم، ۱۳۹۸

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی و انطباق آن با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از منظر سواد رسانه ای.

این پژوهش به بررسی میزان توجه مولفه های سواد رسانه ای در کتابهای مطالعات اجتماعی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی و همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میپردازد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوای کمی بوده است. مولفه های سواد رسانه ای شامل: درک و تفسیر پیام، تبادل اطلاعات، تحلیل انتقادی رسانه، نوآوری در تولید رسانه، تعصب نداشتن کورکورانه به رسانه خاص و رعایت امنیت در استفاده از رسانه های شبکه ای است که در نمونه ی آماری با استفاده از فهرست وارسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری و نمونه آن کاملا منطبق بر یکدیگر هستند یعنی جامعه آماری و نمونه آن با یکدیگر مساوی هستند. واحدهای تحلیل در این پژوهش کلیه ی متون، تصاویر، فعالیت های کلاسی و پرسش ها هستند. ابزار تحقیق را چک لیست تدوین شده توسط محقق تشکیل می دهد که دارای 6 مولفه است. بر طبق چک لیست ها محتوای کتاب کدگذاری شده و اطلاعات جمع آوری شده در جداول جداگانه مورد تفکیک قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد، کتاب های مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی در هر پایه تحصیلی نسبت به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مولفه های سواد رسانه ای پرداخته اند.

کلیدواژه‌ها: مطالعات اجتماعی، سواد رسانه ای، تبادل اطلاعات، سند تحول بنیادین

M.A. Thesis:

content analysis of social studies books٫ the second elementary school٫ and its adaptation to the document on the fundamental transformation of education from the perspective of media literacy.

This study examines the attention paid to the components of media literacy in fourth, fifth and sixth grade social studies textbooks as well as a document on the fundamental evolution of education. The research method in this study was quantitative content analysis. The components of media literacy include: understanding and interpreting messages, exchanging information, critical media analysis, innovating media production, not blindly bias towards specific media, and observing security in the use of networked media in a statistical sample. They have been analyzed using checklists. The statistical community and its sample are completely consistent, ie the statistical population and its sample are equal. The units of analysis in this study are all texts, pictures, classroom activities, and questions. The research tool is a researcher-made checklist with 6 components. According to the checklists, the content of the book is coded and the information collected is broken down into separate tables. The findings show that primary school social studies textbooks have addressed the media literacy components at every level of education in relation to the fundamental document of education change.

Keywords: Social Studies, Media Literacy, Information Exchange, Fundamental Transformation Document.