دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدعلی اریان جم، ۱۳۹۸

تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی و انطباق آن با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از منظر سواد رسانه ای.

این پژوهش به بررسی میزان توجه مؤلفه‌های سواد رسانه ای در کتاب های مطالعات اجتماعی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی و همچنین سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پرداخته شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوای کمی بوده است. مؤلفه‌های سواد رسانه ای شامل: درک و تفسیر پیام، تبادل اطلاعات، تحلیل انتقادی رسانه، نوآوری در تولدی رسانه، تعصب نداشتن کورکورانه به رسانه خاص و رعایت امنیت در استفاده از رسانه های شبکه ای است که در نمونه ی آماری با استفاده از فهرست وارسی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. جامعه آماری و نمونه کتاب های مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هستند. واحد¬های تحلیل در این پژوهش کلیه ی متون، تصاویر، فعالیت های کلاسی و پرسش ها هستند. ابزار تحقیق را چک‌لیست تدوین‌شده توسط محقق تشکیل می دهد که دارای 6 مؤلفه است. بر طبق چک‌لیست‌ها محتوای کتاب وسند تحول بنیادین کدگذاری شده و اطلاعات جمع‌آوری‌شده در جداول جداگانه مورد تفکیک قرارگرفته است

کلیدواژه‌ها: مطالعات اجتماعی، سواد رسانه ای ، سند تحول بنیادین،تحلیل محتوا.

M.A. Thesis:

content analysis of social studies books٫ the second elementary school٫ and its adaptation to the document on the fundamental transformation of education from the perspective of media literacy.

This study investigates the attention paid to the components of media literacy in fourth, fifth and sixth grade social studies textbooks as well as a document on the fundamental evolution of education. The research method in this study was quantitative content analysis. Components of media literacy include: message perception and interpretation, information exchange, critical media analysis, innovation in media birth, blindness to specific media, and observance of the use of networked media in a statistical sample. They have been analyzed from the checklist. The statistical population and sample of social studies textbooks are primary and secondary education and document the fundamental transformation of education. The units of analysis in this study are all texts, pictures, classroom activities, and questions. The research instrument consists of a checklist compiled by a researcher with 6 components. According to the checklists, the content of the basic transcript is encoded and the information collected is broken down into separate tables.

Keywords: Social Studies, Media Literacy, Fundamental Transformation Document, Content Analysis.