دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اصغر دیانتی، ۱۳۹۸

بررسی حقوقی خسارت به عنوان جایگزینی اجرای اصل تعهد در حقوق ایران و اصول قرارداد های بین المللی

در حقوق ایران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمی است که قواعد آن در قانون مدنی کشور متمرکز شده است . الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پتمان متان طرفت قرارداد برقرار شده است جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید به گونه ای زیان دیده را در موقعتتی قرار دهد که اگر تعهعد طبعق قعرارداد ، انجام می شد در آن موقعتت قرار می گرفت. در اصول قراردادهای تجاری بت المللعی مؤسسعه یکنواخعت سازی حقوق خصوصی ای نگرش مقبول واق شده و بر ای مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده است. ای دیدگاه همچنت در کنوانستون قراردادهای بت المللی مورد پذیرش واقع شعده و در رویعه هعای قضایی و داوری بت المللی نتز تبلور یافته است. در حقوق ایران، ای نظریه به ویژه در مورد خسارات ناشی از تاویت مناف مورد انتظار، با چالش اساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نتز به لحاظ هماهنگ سازی قواعد تجارت بت المللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بت المللی و نتز با توجه بعه وجود مبانی فقهی موافق، رف موان قانونی جهت پذیرش ای نظریه در نظعام حقعوقی ایعران، پتشعنهاد معی شود.

کلیدواژه‌ها: خسارت ، قرارداد، اجرای اصل تعهد، حقوق ایران ، قرارداد های بت المللی

M.A. Thesis:

Investigation of damages as a substitute for the implementation of the principle of engagement in Iranian law and the principles of international agreements

In Iranian law, the issue of contracting and contracting is one of the important issues in which the rules of civil law of the country are concentrated. The obligation to pay damages due to non-fulfillment of obligations is social and legal rights established in order to maintain order and balance in society and respect the contract and the agreement between the parties of the contract. Compensation for damages caused by violations of contractual obligations should be in a way damaged in a situation Put that if the commitment was made according to the contract, it would be in that position. This approach is accepted in the principles of the International Business Contracts of the Institute for the Unification of Private Law, and on this basis, the theory of full compensation for damages has been accepted. This view has also been recognized in the International Convention on Contracts and has also been clarified in international judicial and arbitration procedures. In Iranian law, this theory is faced with a major challenge, especially as regards the damage caused by the imposition of expected benefits. From the perspective of justice and economic efficiency, and also in terms of harmonization of the rules of international trade of the country with the common rules in international commercial documents, and also in view of the existence of legal principles, it is recommended to . .remove the legal barriers to accept this theory in the legal system of Iran

Keywords: Damage, Contract, Implementation of Principle of Commitment, Iranian Law, International Contract