دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زینب میرشکار، ۱۳۹۸

بررسی رابطه ی بین دانش محتوایی تربیتی معلمان و میل به برقراری ارتباط با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار(درسال تحصیلی ۹۷-۹۸)

دانش محتوایی_تربیتی نوعی دانش تلفیقی و میان رشته ای برای تدریس دانشگاهی است.مطالعات میان رشته ای اغلب به دنبال تلفیق حوزه های تخصص و ایجاد و توسعه دانش های میان رشته ای هستند، اما گاهی دانش میان رشته ای بدون دخالت متخصصان بیرونی حضور دارد و گاه آنقدر در بافت تجربیات تربیتی پیچیده شده است که قابل رویت نمی باشد.تمایل به برقراری ارتباط می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم آموزش مدرن که تاکید بر ارتباط معنادار دارد در نظر گرفت. بنابراین، مفهوم تمایل به برقراری ارتباط و آنچه را که تحت تاثیر تمایل دانش آموزان برای برقراری ارتباط قرار دارد اهمیت آن را افزایش می دهد لذا با توجه به فعالیت های انجام شده،این پژوهش به بدنبال بررسی رابطه بین دانش محتوایی تربیتی معلمین و میل به برقراری ارتباط با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار می باشد.روش گردآوری اطلاعات بصورت میدانی، بااستفاده از پرسش نامه در حجم نمونه تمامی معلمان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان سبزوار بعنوان جامعه ی هدف در نظر گرفته خواهدشد.تعداد آنها 150 نفر بوده و با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، کل جامعه آماری بعنوان نمونه انتخاب می شود.در این پژوهش از 3 پرسش نامه که شامل پرسشنامه استاندارد دانش محتوایی- تربیتی معلمان داورزنی(1395) و پرسش نامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر (1981) وهمچنین پرسش نامه ی میل به برقراری ارتباط رهنما(1392) می باشد. روایی پرسش نامه توسط جمعی از اساتید مورد تایید قرار گرفته و پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ ضریب91/0 و 78/0 و 76/0 گزارش شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین دانش محتوایی تربیتی معلمین و میل به برقراری ارتباط با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: دانش محتوایی تربیتی معلمین - میل به برقراری ارتباط- انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

M.A. Thesis:

The Relationship between Content-Teaching Knowledge of teachers and the wish to Communicate Students with the academic achievement of elementary school students in Sabzevar (in the academic year of 97-98)

Content-education knowledge is a kind of integrated and interdisciplinary knowledge for academic teaching. Interdisciplinary studies often seek to integrate areas of expertise and create and develop interdisciplinary knowledge, but sometimes interdisciplinary knowledge is present without the involvement of outside experts and sometimes It is so complicated in the context of educational experiences that it is not visible. The desire to communicate can be considered as one of the most important factors of modern education that emphasizes meaningful communication. Therefore, the concept of the desire to communicate and what is influenced by the students 'desire to communicate increases its importance. Therefore, with regard to the activities carried out, this study seeks to investigate the relationship between teachers' educational content knowledge and their desire to Communication with the motivation for academic achievement of elementary school students in Sabzevar is a field study. The data collection method will be considered as the target population in the sample size of all elementary and fifth grade teachers in Sabzevar city. And given the limited number of communities The whole statistical population is selected as sample. In this study, three questionnaires including standard content-educational knowledge questionnaire of peer teachers (2016) and peer academic achievement motivation (1395) as well as the desire to communicate guide questionnaire (2013) ) is. The validity of the questionnaire was confirmed by a group of professors and the reliability of the questionnaire with Cronbach's alpha coefficient was 0.76, 0.76 and 0.91. The results showed that there is a significant relationship between teachers' educational content knowledge and their desire to communicate with the academic achievement motivation of elementary students in Sabzevar

Keywords: Teachers 'Educational Content Knowledge - Desire for Communication - Students' Academic Achievement