دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدیه حسین زاده خسروجردی، ۱۳۹۸

زمینه سنجی کاربرد تقابلی دو زبان در میان فراگیران زبان انگلیسی ایرانی در فرآیند برقراری ارتباط کلامی

چکیده فارسی در تحقیق حاضر، محقق استفاده از زبان اول را که در این تحقیق فارسی بوده است در مدارس (عادی و نمونه) وآموزشگاه ها در شهرستان سبزوار ، ایران مورد بررسی قرار داد. هدف مهم در این تحقیق بررسی بر روی زمان استفاده و چطور استفاده کردن از زبان اول در کلاس توسط معلم ها و زبان آموزان بوده است. شرکت کننده ها در این تحقیق شامل 191 زبان آموز به همراه 13 معلم بودند که در مدارس زبان آموزان و معلم ها فقط خانم بودند اما در آموزشگاه ها ی زبان انگلیسی از هر دو جنسیت مورد بررسی قرار گرفتند. سن زبان آموزان از 11 سال تا 16 سال بوده و سن معلم های شان از 25 تا 45 سال در تغییر بود. زمان اختصاص داده شده برای مشاهده در این مطالعه ، یک جلسه کلاس بیست و پنج دقیقه ای به مدت پنج جلسه بود. پروتکولهای مشاهده از طریق مدل مارشال (2011) آماده و ذخیره سازی شدند. یافته ها حاکی از آن بود که در وهله ی اول، دانش آموزان در بازخورد به کلام معلم در زبان فارسی، آنها نیز به زبان فارسی پاسخ می دادند. همچنین، در مورد کلاس های درس زبان انگلیسی، دسته بندی ها در شش سطر شامل این موارد می شوند 1) زبان اول برای گفتن خاطرات و تجربیات زندگی ، 2)زبان اول برای ترجمه (کلمه ، عبارت و جمله) ، 3) زبان اول مورد استفاده برای توضیح ساختارهای گرامری ، 4) زبان اول مورد استفاده برای انجام تکالیف ، 5) زبان اول که برای اعلان تکالیف استفاده می شود و سرانجام 1) زبان اول برای ارزیابی موضوعات درک-ارزیابی دانش آموزان. همچنین در خصوص محدودیت های کاربرد زبان دوم، در جداول طبقه بندی شده پس از پروتکل های مشاهده ، محقق مواردی را از قبیل 1) عدم داشتن دانش کافی در مرحله آماده سازی درس،2) نداشتن اطلاعات کافی در مورد استانداردهای فعلی برای رمزگردانی در عرصه های آموزش زبان ،3) ترس از دست دادن وقت ، 4) عدم دسترسی به فناوری ، 5) ترس معلمان از از دست دادن آبروی علمی خویش، 6) نگرانی شدید معلمان از مدیریت معیارهای کلاس از جمله دیگر مواردی بود که درپی نوشت های کلاسی محق ثبت شد. در پایان ، تفسیرهای احتمالی با توجه به نظریه های رمزگزدانی در حوزه های آموزش زبان ارائه شد.

کلیدواژه‌ها: کاربرد تقابلی هر دو زبان ،رمزگردانی، ارتباط میان فردی، تعامل، کاربرد زبان اول

M.A. Thesis:

Foundations of Cross-languaging among EFL Iranian Language Learners in Oral Class Communications

Abstract In this study, the researcher examined the uses of L1 –here Persian- in some English language institutes and schools (both ordinary & featured) in Sabzevar, Iran. The general aims were to examine when and how targeted learners and teachers used their first language in class contexts. Participants in this study included one hundred and ninety-one learners plus thirteen teachers who were only female learners in schools but from both gender in English language institutes. Students’ age range varied from 11 to 16 years old and their teachers’ age varied from 25 to 45 years. The time allocated for observation in this study was for a twenty-five-minute class observation for five sessions. Observation protocols were prepared and saved through Marshall’s Model (2011) for class observation. Findings indicate that initially students responded to teachers’ utterances/ via L1 when their teachers resorted to Persian. Moreover, as to L1 uses within sampled English classes, codes and categories were classified in some six lines including 1) L1 used for saying memories and life experiences, 2) L1 used for translating (word, phrase, and sentence), 3) L1 used for explaining grammatical structures, 4) L1 used for doing assignments, 5) L1 used for reminding assignments, and finally, 6) L1 used for evaluating students’ understanding-assessment issues. Regarding limitations as to L2 uses, within classified tables after observation protocols, the researcher made notes of such cases as 1) lack of knowledge in the preparation stage, 2) not having enough information about current standards for code switching within ELT arenas, 3) fear in losing the time, 4) lack of access to technology, 5) teachers’ fear of losing face, 6) teachers’ high concerns for managing class standards, among others. Possible interpretations were given in the light of recent code-switching theories for .language education realms in the end.

Keywords: Cross-Languaging, Code-Switching, Interpersonal communication, Interaction, L1 uses.