دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اسداله سنگ سفیدی، ۱۳۹۸

مسئولیت پذیری اجتماعی و واکنش بازار سرمایه با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و واکنش بازار سرمایه با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی است. این موضوع از طریق جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و همچنین روش اسنادی از طریق بررسی اطلاعات صورت های مالی موجود 145 شرکت بورسی در بازه زمانی 96- 1390 در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است. تجزیه تحلیل داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش شده است و تکنیک¬های گوناگون آماری نقش بسزائی در استنتاج ها و تعمیم ها بعهده دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و واکنش بازار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین نشان داد کیفیت حسابرسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و واکنش بازار سرمایه را تعدیل می کند. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست¬های مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی و اهداف انسان دوستانه را توسعه دهند. و هم چنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی، کیفیت حسابرسی، واکنش بازار سرمایه

M.A. Thesis:

Social responsibility and capital market response by considering the role of variable auditing quality moderator

The purpose of this study is to investigate the relationship between social responsibility and the capital market response with the moderating role of audit quality. This issue has been collected through library data collection as well as documentary method through review of available financial statements of 145 stock companies in the period 1396-96 in Tehran Stock Exchange. Data analysis has been refined both conceptually and empirically, and various statistical techniques play important roles in inferences and generalizations. The results show that there is a significant relationship between corporate social responsibility disclosure and capital market response and also that audit quality moderates the relationship between corporate social responsibility and capital market response. This research will help managers develop effective corporate social responsibility policies to achieve financial performance and humanitarian goals. It also provides insights for companies on the role of social responsibility in future profits

Keywords: Social Responsibility, Audit Quality, Capital Market Response