دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اسما قاسم نیا قاسم ابادی، ۱۳۹۸

تنوع جنسیتی هیئت مدیره ، مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی با استفاده از روش معاملات همزمان

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه¬ای شامل 111 شرکت طی یک دوره¬ی هفت ساله بین سال¬های 1391 تا 1396 انتخاب گردید که با استفاده از نرم افزار R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده¬های تابلویی می¬باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش و آزمون¬های آماری در سطح خطای 5 درصد می¬توان گفت بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و عملکرد مالی و همچنین بین تنوع جنسیتی و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه¬ی معناداری وجود ندارد. در نهایت هیچگونه رابطه معنی داری بین حضور زن در هیئت مدیره و عملکرد مالی یافت نشد. با توجه به اینکه محیط ایران بیشتر دولتی است، لذا شرکت هایی که اغلب از حمایت دولتی برخوردارند، دلیلی بر رعایت الزامات مسئولیت‌های اجتماعی‌شان ندارند. همچنین از آنجا که تعداد اعضای هیئت مدیره‌ی زن، در داخل ایران محدود بود، همین امر دلیلی بر نبود ارتباط این متغیر با سایر متغیرهای پژوهش گردید.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: تنوع جنسیتی هیئت مدیره، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، عملکرد مالی

M.A. Thesis:

Board Gender Diversity and Social Responsibility and Financial Performance: Using Simultaneous Equation Method

The main goal of this study is the Relationship between Corporate Social Responsibility, Board Gender Diversity and Financial Performance. To test the hypothesis, a sample of 111 companies from among the companies accepted in the Tehran Stock Exchange was selected during a seven-year period from 2013 to 2018. The research method is multivariate regression using panel data. According to the research findings and the statistical tests at the error level of p=5%, it can be said that there is not a meaningful relationship between Corporate Social Responsibility and financial performance. Also there is not a meaningful relationship between Corporate Social Responsibility and Board Gender Diversity. Finally there is not a meaningful relationship between Board Gender Diversity and financial performance. Given that Iran's environment is more state-owned, companies often with government support do not have a reason to comply with their social responsibility requirements. Also, because the number of women board members was limited within Iran, this led to a lack of relevance of this variable to other variables in the research.

Keywords: Key Words: Gender Diversity Board, Corporate Social Responsibility, Financial Performance.