دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمید بهمدی، ۱۳۹۸

بررسی علل تعارض حقوق فردی و خانوادگی زنان

زنان همواره محور خانواده و نقطه ی کانونی آن محسوب می شوند. پیش از این در جامعه ی ما زنان اغلب در خانه می ماندند و به صورت اختصاصی و انحصاری به وظیفه ی همسری و مادری می پرداختند و کار و اشتغال آنها معمولا در درون خانه و در کنار همسر و فرزندان انجام می شد، اما امروزه، زنان جامعه ی ما علاوه بر نقش همسری و مادری، نقش دیگری را به عنوان یک فرد شاغل در بیرون از خانه و خانواده ایفا می کنند. هر یک از این دو نقش متفاوت، اقتضائات، شرایط و الزامات خاص خود را دارد که گاه با یکدیگر مانعةالجمع اند. اگر برای سازگاری این دو نقش متنافی الاجزاء تدابیر و تمهیدات مناسبی اندیشیده نشود، بیم آن می رود که علاوه بر تنش ها و فشارهای روحی و روانی، آسیب های جدی هم بر کار و اشتغال و هم بر خانه و خانواده وارد آید. سطح آگاهی ها، تحصیلات و مهارت های شغلی بانوان هم زمان با بالا رفتن سطح توقعات و رفاه زندگی و حتی اوقات فراغت، انگیزه های ایشان را برای فعالیت اقتصادی افزایش می دهد. عرصه ی حیات اجتماعی، عرصه ی تلاش انسان برای نیل به کمال است.بخش عظیمی از استعدادها و قابلیت ها در این میدان به فعلیت می رسند، چنا نکه تکاپوی آدمی در این حوزه در دستیابی به کمالات فردی و موفقیت در حیات خانوادگی نیز مؤثر است.

کلیدواژه‌ها: حقوق فردی زنان ، حقوق اجتماعی زنان، تعارض ، حقوق زن در خانواده

M.A. Thesis:

Study of the causes and conflicts of individual and family rights of women

Women are always the focal point of the family and its focal point. Previously, in our society, women often stayed at home and were exclusively and exclusively engaged in maternity and work, and their work was usually carried out inside the house along with their spouses and children, but today women In addition to marital and maternal affiliation, our community plays another role as a person working outside the home and family. Each of these two different roles has its own requirements, conditions and requirements that sometimes impede the gathering. If, in order to reconcile these two supportive roles, there is no reason to think appropriate measures and measures, it is feared that in addition to tensions and mental and psychological pressures, there will be serious damage to work and to work both at home and in the family. Women's awareness, education and job skills simultaneously increase their incentives for economic activity by increasing the level of expectations and the welfare of life and even leisure time. The field of social life is the realm of human endeavor to achieve perfection. A great deal of talent and capabilities are gaining momentum in this field, since human development in this field is also effective in achieving individual perfection and success in family life

Keywords: Individual rights of women, Women's social rights, Conflict, Women's rights in the family