دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهه علیپور، ۱۳۹۸

برسی تطبیقی مسولیت مدنی والدین نسبت به فرزندان معلول در فقه امامیه و حقوق موضوعه

یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته و نیازمند تبیین و تشریح می‌باشد، مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، پیش از تولد آن ها که معلولیتهای ذهنی یا جسمی را در پی دارد، می باشد. چنین کودکی به علت نقایص در فعالیت¬ها وتعاملات اجتماعی و فرهنگی دچار محدودیت است. دراین باره قواعد لاضرر و تسبیب و نیز ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی که مسؤولیت والدین را بر مبنای تقصیر قرار داده است، روشن می‌کند که گاهی پدر و مادر طفل در بروز این ضایعات مسئولیت داشته و ضامن اند. گاهی نیز مسئولیت مدنی ناشی از فعل معلولین ذهنی که منجر به وارد ساختن خسارت به غیر می‌گردد، متوجه ولی یا قیم آنهاست . ازاین رو هدف و پرسش اصلی تحقیق "بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی والدین نسبت به فرزندان معلول در فقه امامیه و حقوق موضوعه" و اهداف جزئی بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی والدین در زمینه مراقبت روحی و روانی ، تامین مایحتاج و نفقه فرزندان معلول، آموزش، مراقبت فیزیکی در برابر آسیب های بیرونی، آتیه وحمایت از ازدواج فرزندان معلول در فقه امامیه و حقوق موضوعه می باشد. این پژوهش ، یک پژوهش توصیفی است وروش گرد آوی اطلاعات به صورت کتابخانه ای و فیش برداری است. نتایج به دست آمده شامل مباحث حجر، حضانت، قواعد فقهی لا ضرر و تسبیب با توجه به فقه امامیه در رابطه با مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول و نیز مباحث ارکان مسئولیت مدنی ، جایگاه معلولین ، حجر، ولایت و حضانت، ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی و تقصیر در حقوق موضوعه در رابطه با مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول وبه طور کلی بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی والدین نسبت به فرزندان معلول در فقه امامیه و حقوق موضوعه در زمینه مراقبت روحی و روانی ، تامین مایحتاج و نفقه فرزندان معلول، آموزش، مراقبت فیزیکی در برابر آسیب های بیرونی، آتیه وحمایت از ازدواج فرزندان معلول می باشد که در نهایت چه در فقه امامیه و چه در حقوق موضوعه، به طور خاص درباره موضوع تحقیق، نظر و دستور مشخصی داده نشده است و به نظر می رسد آنچه درباره حقوق فرزندان سالم درباره نفقه و آموزش و .. وجود دارد، درباره فرزند معلول نیز صدق می کند و درحقیقت میان حقوق موضوعه و فقه امامیه شباهت وجود دارد

کلیدواژه‌ها: فرزندمعلول،مسؤولیت مدنی والدین، حقوق موضوعه، فقه امامیه

M.A. Thesis:

Comparative Study of Parents Civil Civic Responsibility to Children with Disabilities in Imam Khomeini Islamic Law

,One of the important issues in jurisprudence and islamic law is less a attention and needs to be explained and explained.civil liability is due to the failure of parents to have children before,from their generation who have mental or physical disabilities.such a chid is limited due to deficiencies in social and cultural activities and activities .in this regard,the rules on the loss of life and property and article7of the civil liability act,which has interpreted the responsibility of parents ,clarifies that the parents of the child are some times subject to this waste is responsible and guarantor. Some times ,civil responsibility due to the action of the mentally handicapped who leads to damages to non_believers is noticed by their guardians or their guardians .hence ,the purpose and the main issue of the research are in the comparative study of parental responsibility for disabled children in imamieh jurispvudence and law aims and objectives patial camparative study of parental pesposibility in respecd of spiritual care,proriding livelihoods for the children of the disabled,physical education against external damage future,and supporting the marriage of dissabled children in imams and islamic laws.this is a descriptive explanation . The information gathering method is librarian and phishing. The obtained results include discussions of hajr,custody false confessions ,tapsit ,according to the imams jurisprudence regarding the parents civil rights regarding the disabled child ,as well as the issues of civil liability ,the position of the pilgrims,the hajjar,provincial low,lustody,article7of the civil liability law,and the fault in the law on the civil liability of parents for the disabled child and,in general ,comparative assessment of the parents civil liability towards disabled children in the inamiyeh jurisprudence and the law on mental health and supply and alfalfa miring children with disabilies ,education,physicak care against future external harm and support for the marriage of disabled children .ultimately,bothin the imamiyah and in the law ,in particular it is not specified specifically in the subject of research ,opinion and insdruction and it seems what,s about tho rights of healthy children about alimony and educution ,and also about a child with a disability . in fact ,there is a similarity between the islamic law and the imams jurisprudence

Keywords: My son.parentad civic responsibility. Threadrights. imam,s jurisprudence