دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: افسانه دولت ابادی، ۱۳۹۸

بررسی حقوقی و اقتصادی تاثیر تحریم ها بر صنعت گردشگری

تحریم های اقتصادی از دیرباز بعنوان ابزارهایی نسبتا کار آمد و جایگزینی برای اقدامات نظامی تلقی می شدند و مجموعه اقدامات اقتصادی، تجاری، دیپلماتیک و ... را شامل می شوند که تلاش دارند تا دولت یا اشخاص خاطی را که اصول و قواعد حاکم بر روابط خود با سایر ملتها را نقض نموده اند، از عمل خلاف خود باز دارند و به تغییر رفتار مجاب نمایند. خروج آمریکا از برجام و بحث بازگشت مجدد تحریم‌ها موجب شده‌است بسیاری از فعالان صنایع مختلف نگران این موضوع باشند که آیا تحریم‌ها در روند فعالیتی آنها تاثیرات منفی می‌گذارد یا خیر. صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثنا نیست و فعالان این حوزه هم نگران آن هستند که اتفاقات اخیر سیاسی و اقتصادی در دو بخش گردشگری تاثیرات منفی بگذارد؛ یک بخش آن مربوط به ورود گردشگر خارجی است و دومین بخش نیز به توسعه زیرساخت‌های گردشگری برمی‌گردد. تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می گیرد اینگونه تحریم با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می شود. صنعت توریسم و گردشگری در سراسر جهان جزء یکی از صنایع مهم و پررونق در بعد کسب درآمد و حرکت جهش وار چرخه اقتصادی ممالک محسوب می شود که متاسفانه به دلایل عدم توانانئی در مدیریت منابع زیست محیط و تمرکز ذهن افراد در دیگر ابعاد مسائل اجتماعی و حکومتی و نیز وابستگی شدید به صنعت نفت ایران از نظر جذب توریست در سطح منفی (زیر صفر) قرار دارد. نگاه یک بعدی به سرمایه گذاری موجب عقب افتادگی هر چه بیشتر ایران در بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد. کلیدواژه ها: تحریم ها، صنعت گردشگری، حقوق، اقتصاد.

کلیدواژه‌ها: تحریم ها، صنعت گردشگری، حقوق، اقتصاد.

M.A. Thesis:

Legal and Economic Impact of the Impact of Sanctions on the Tourism Industry

Economic sanctions have long been seen as relatively useful tools and replacements for military action, and include a set of economic, commercial, diplomatic, and ... measures that try to get the government or perpetrators who violate the principles and rules governing relations They have violated the rest of the nations, oppose them, and change behavior. The withdrawal of America and the resumption of sanctions have led many different industry activists to worry about whether sanctions have a negative impact on their business processes. The tourism industry is also no exception, and activists in this area are worried that the recent political and economic events will negatively affect the two sectors of tourism, one part is the entry of foreign tourists, and the second part is also the development of tourism infrastructure. The economic sanctions are designed to change the country's political or economic behavior. Such an embargo will be accompanied by a limitation or interruption of all kinds of import and export relations. The tourism and tourism industry around the world is considered one of the most important and prosperous industries in terms of making money and leaps and bounds in the economies of the countries. Unfortunately, due to their inability to manage environmental resources and concentrate their minds on other dimensions of social and governmental issues And also a strong dependence on the Iranian oil industry in terms of attracting tourists at a negative (below zero) level. A one-dimensional vision of investment is causing Iran to retreat as much as possible among developed and developing countries .

Keywords: sanctions, tourism industry, law, economics