دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اکبر نجم ابادی، ۱۳۹۸

تأثیر روش تدریس نقشه مفهومی بر خلاقیت و یادگیری خودگردان دانش آموزان پسر دوره ی دوم ابتدایی شهر سبزوار

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر روش تدریس نقشه مفهومی بر خلاقیت و یادگیری خودگردان دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی 98-1397 انجام شد پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره¬ی دوم ابتدایی شهر سبزوار به تعداد 1270 نفر بود. نمون? مورد مطالع? این پژوهش، شامل 60 نفر از دانش آموزان پسر دوره ی دوم ابتدایی شهر سبزوار بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه یادگیری خودگردان پینتریچ و دگروت (1990) و خلاقیت تورنس بود. داده های حاصل از این طرح با استفاده از روش های آماری توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و با استفاده از روش های آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) و با کمک نرم افزار 23 -SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد روش تدریس نقشه مفهومی بر خلاقیت و یادگیری خودگردان دانش آموزان پسر دوره ی دوم ابتدایی شهر سبزوار مؤثر است.

کلیدواژه‌ها: : روش تدریس نقشه مفهومی، خلاقیت، یادگیری خودگردان.

M.A. Thesis:

The effect of concept mapping teaching method based on creativity and Self-Regulation for elementary students in the second period of the authority, the city of sabzevar

The aim of this study was to investigate the effect of conceptual map teaching method on creativity and learning of male students of elementary fifth grade of Sabzevar city in 98-1397 academic year The present study was conducted in terms of the purpose of applied research and in terms of research method of a quasi-experimental study with pretest and Posttest and control group The statistical population of the present study included all the elementary school male students in Sabzevar, 1270. The sample of this study consisted of 60 male students of the second elementary school in Sabzevar, which were selected by Multistage cluster sampling method. The data collection tool was the Pientrich and Degrout Learning Questionnaire (1990) and Torrance creativity. Data from this project were analyzed using descriptive statistical methods such as mean and standard deviation and using inferential statistics (covariance analysis) and SPSS 23 software. The results showed that conceptual map teaching method is effective on creativity and learning of male students in the second period of Sabzevar

Keywords: concept mapping teaching, creativity, Self-Regulation