دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسلم کیوانلو شهرستانکی، ۱۳۹۸

رابطه نگرش مذهبی و تحمل پریشانی با نظم جویی هیجانی دانش آموزان دوره دوم متوسطه سبزوار در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۹۸

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی و تحمل پریشانی با نظم جویی هیجانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم سبزوار انجام گردید. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم سبزوار ، که تعداد آنها 8368 نفر می باشد. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 370 نفر محاسبه گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران(????)، پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر(2005) و پرسش‌نامه نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران(1378) می باشد. روش های آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد که در تحلیل توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودارها و ... استفاده می شود و در تحلیل استنباطی از آزمون های همبستگی و رگرسیون به کمک نرم افزار 22spss استفاده شد یافته های پژوهش نشان داد نگرش مذهبی و تحمل پریشانی با نظم جویی هیجانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم سبزوار رابطه دارد(p<0.05) یعنی افرادی که نگرش مذهبی و تحمل پریشانی بالاتری دارند دارای نظم جویی شناختی هیجانی بالاتری نیز می باشند.

کلیدواژه‌ها: : نگرش مذهبی - تحمل پریشانی - نظم جویی هیجانی

M.A. Thesis:

the Relationship between Religious Attitude and Tolerance of Distress with Emotional Order in Second Grade Secondary School Students of Sabzevar Year of Education 1397-98

This research aims to investigate the relationship between religious attitudes and distress tolerance with the savings of Sabzevar second secondary students emotional is doing this research in terms of the objective applied in terms of the type of research, descriptive of the type of solidarity. The statistical population consists of all secondary students study II plant, which is the number of persons to whom 8368 sampling simple random sampling technique is used based on the sample size was calculated by the formula n = 370 Cochran questionnaire set by and thrill of cognitive (2001), Simmons and distress tolerance questionnaire gahr (2005) and religious attitudes questionnaire khodayarifard and partners (1378) in this research is descriptive and inferential statistical methods for the analysis of the information that was used in the descriptive analysis of frequency distribution tables, charts, etc. And used in the analysis of correlation and regression tests of inferential statistics to help 22spss software was used the findings of the research showed the attitude of tolerance, religious and emotional distress with the savings of Sabzevar second secondary students

Keywords: religious-tolerance attitude toward money-order emotional distress