دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدیار کریمی، ۱۳۹۹

نظام دادرسی دعاوی راجع به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

مطابق مواد ?? و ?? قانون تامین اجتماعی و ??? قانون کار حق بیمه درصدی ازمزد یا حقوق کارگر است که مسئولیت پرداخت حق بیمه با کارفرما است. پیمانکارانی که جهت انجام موضوع پیمان از کارگر استفاده می‌کنند در رابطه با کارگران خود کارفرما محسوب می‌شوند. مطابق بخشنامه ?? جدید اداره درآمد سازمان تأمین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در پرتو حکم مبهم و کلی ماده ?? قانون تامین اجتماعی تعیین حق بیمه قراردادهای پیمانکاری توسط سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد. در هر صورت ممکن است پیمانکاران به نحوه محاسبه حق بیمه معترض باشند همچنین عمده اعتراضات کارفرما به غیرواقعی بودن حق بیمه تعیینی و در واقع محاسبه آن به بیش از میزان حق بیمه واقعی برمی‌گردد. با این توضیح که بیمه‌ای که بر اساس درصدی از مبلغ پیمان تعیین می‌شود معمولاً بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی موضوع ماده ?? قانون تامین اجتماعی است. به طور مثال به دلیل فقدان هرگونه نص مبنی بر محاسبه حق‌بیمه همه انواع پیمانکاری ها بر اساس ضریب سازمان یادشده به استناد بخشنامه شماره ?? جدید درآمد و اصلاحات و الحاقات بعدی همچنان حق بیمه همه انواع پیمانکاری ها را بر اساس ضریب محاسبه می‌کند. این ترتیب باعث می‌شود تا پیمانکاران به پرداخت چند برابر حق بیمه هایی که باید بر اساس تعداد واقعی کارگران محاسبه شود محکوم گردند. ترتیبی که در کنار وضعیت نابسامان اقتصادی موجب فشار مضاعف و گاهی تعطیلی و ورشکستگی فعالیت پیمانکاران شده که نتیجه آن درنهایت به زیان خود سازمان تامین اجتماعی نیز می گردد در این فرض مطابق مواد ?? الی ?? قانون تامین اجتماعی، آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب ???? و بند ? ماده ?? قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانونگذار مراجعی را جهت رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان (پیمانکاران ) پیش‌بینی کرده است. نگاهی به تعداد پرونده‌های مطرح در هیئت های تشخیص مطالبات و دیوان عدالت اداری موید ضرورت بازنگری در مقررات مربوط است. هرچند اعتراضات کارفرمایان موجب واکنش قانونگذار شده و در همین خصوص برخی مقررات به تصویب رسیده است.در این فرض قانونگذار راهکارهایی برای رسیدگی به این اعتراضات پیش‌بینی کرده است .از آنجا که در حال حاضر مواد ?? و ?? قانون تامین اجتماعی و ??? قانون کار و بخشنامه های شماره ?? بخشی از آیین دادرسی چگونگی حق بیمه را شامل می‌شود؛ به نظر می رسد رفع تعارض قوانین و بخشنامه‌های مربوطه با اصلاح و تنقیح قوانین قابل حل می باشد. همچنین تصویب قوانین شفاف و واحد و تنقیح قوانین نقش موثر در ساماندهی وضعیت کارگران خواهد داشت. بدیهی است شفافیت در چگونگی پرداخت حق‌بیمه نقش اساسی در تسهیل در روند شغلی مشمولین قانون کار خواهد شد.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

claims procedure law on contract premiums

According to Articles 28 and 36 of the Social Security Law and Article 148 of the Labor Law, the premium is a percentage of the worker's wages or salaries, which is the responsibility of the employer to pay the premium. Contractors who use a worker to perform the subject matter of a contract are considered employers in relation to their own workers. Pursuant to the 14th new circular of the Revenue Office of the Social Security Organization and its subsequent amendments and additions, and in the light of the vague and general provision of Article 41 of the Social Security Law, the insurance premiums for contractual contracts shall be determined by the Social Security Organization. In any case, contractors may object to the way premiums are calculated. Explain that the insurance that is determined on the basis of a percentage of the contract amount is usually much higher than the actual premium subject to Article 28 of the Social Security Act. For example, due to the lack of any text on calculating the insurance premiums of all types of contracts based on the coefficient of the organization, according to the new Circular No. 14, revenue and subsequent amendments and additions continue to calculate the premiums of all types of contracts based on the coefficient. This arrangement results in contractors being ordered to pay multiples of premiums that must be calculated based on the actual number of workers. An arrangement that, along with the unhealthy economic situation, has caused double pressure and sometimes closure and bankruptcy of contractors, which ultimately results in the Social Security Organization itself losing. In this case, according to Articles 42 to 45 of the Social Security Law, 1373 and paragraph 2 of Article 10 of the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice, the legislator has provided authorities to handle the objections of employers (contractors). A look at the number of cases before the Claims Assessment Boards and the Court of Administrative Justice confirms the need to review the relevant regulations. However, the employers' protests have provoked a reaction from the legislature, and some regulations have been passed in this regard. In this case, the legislature has provided solutions to address these objections. Circulars No. 14 are part of the procedure for how to pay premiums; It seems that resolving the conflict between the relevant laws and directives can be resolved by amending the laws. Also, the adoption of transparent and unified laws and the revision of laws will play an effective role in organizing the situation of workers. Of course, transparency in how insurance is paid will play a key role in facilitating the employment process of those covered by the labor law.

Keywords: