دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرتضی اقدسیا، ۱۳۹۸

اصول و شرایط تنظیم وقف نامه در نظام حقوقی ایران

بخش قابل توجهی ازاموال و املاک در کشور و بعضا خارج از کشور که به نوعی می‌توان از آن به عنوان میرا ث فرهنگیِ ایران یاد نمود، میراثِ وقف است.هر موقوفه ای یک برنامه مدیریتی دارد که آن را وقفنامه میگویند.و در واقع وقفنامه شناسنامه یک وقف است و در آن اطلاعاتی در خصوص واقف، مال موضوع وقف، مصارف وقف، ناظران، متولیان، شاهدان وقف ثبت وضبط شده است.که اصولا بعلت فقر اطلاعاتی واقفین همواره وقفنامه ها پس از مدتی دچار تعدی و تفریط قرار می‌گیرند لذا ضروری بنظر میرسد به اهمیت موضوع نگارش وقف نامه و آثار حقوقی بار شده بر آن بیشتر توجه شود. در مقاله حاضر از دو منظر شکلی و ماهوی به چگونگی نگارش وقف نامه پرداخته شده است . نگارش یک وقف نامه در صورتی مناسب است که فاقد ایراد حقوقی بوده و از نظر ماهیتی و مطابق قوانین عام و خاص باشد و از نظر ادبی نیز منسجم و محکم باشد بنحوی که بتواند هم سند وقف محسوب شود و هم از مال موقوفه حفاظت و صیانت نماید. و از طرفی راهنمای استفاده از مال موقوفه و اعمال کننده غرض و نیت واقف باشد. و مانع ایجاد پروندهای حقوقی متعدد در محاکم قضایی شود خصوصا در مواردی که وقف خاص و اصطلاحا موقوفه اولادی می‌باشد. در این کار تحقیقی در دو فصل اول و دوم به ماهیت و اقسام وقف در وقف نامه ها پرداخته شده و در فصل سوم اصول نگارش وقفنامه از جهت شکلی مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : وقف ، وقف نامه، رویه حقوقی، مال موقوفه، اصول شکلی.

M.A. Thesis:

principles and conditions governing the setting up a deed of endowment in the legal system of iran

A significant part of the property and estates in the country and sometimes some property abroad, which can be considered as a cultural heritage of Iran, is the heritage of endow-ment.Each endowedhas a management plan that is called a deed of endowment.In fact, the deed of endowment is the identity document of an endowment,in which information about the benefactor, the endowedestates, usages of endowment, observers, trustees and witnesses of the endowment are recorded. Because of the poor knowledge of the benefactors, the deeds of endowments usually suffer from encroachment and waste after some time.Therefore, it is essential to pay more attention to the importance of the issue of writing the deed of endowment and its legal effects. In the present study, how to write the deed of endowment from the procedural and substantive perspectives, has been discussed. Writing a deed of endowment is eligible if it is without legal objection, substantially in accordance with general and specific laws and literally coherent and strong.It should be able to protect and safeguard theendowed propertywhile enjoying the characteristics of an eligibledeed of endowment. For instance it should bea guide for using the endowed property in line with the purpose and intention of the benefactor and especially in cases of special endowment‘so-called posterity endowed’ prevent the creation of multiple legal cases in the judiciary.In this research, the first and second chapters deal with the nature anddifferent sorts of endowmentin deeds of endowments, and in Chapter III, the principles of writing a deed of endowment and its form are examined.

Keywords: endowment, deed of endowment, Legal Practices, Endowed Property, proce-dural principles