دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد مهران صباحی راد، ۱۳۹۸

تاثیررهبری ارتباطی و هماهنگی اجتماعی بر اثر بخشی سیستم امنیت اطلاعات و عملکردسازمانی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری ارتباطی و هماهنگی اجتماعی بر اثربخشی سیستم امنیت اطلاعات و عملکرد سازمانی می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارشناسان و مدیران سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی به تعداد450 نفر بودند که به روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 276 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده¬ها برگرفته از پژوهش مون و همکاران(2018) بود. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 و روش معادلات ساختاری از نرم افزار LISREL نسخه 8/8 استفاده گردید. یافته ها نشان داد رهبری ارتباطی و هماهنگی اجتماعی بر اثربخشی سیستم امنیت اطلاعات و عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد. نتایج نشان داد رهبری ارتباطی بر هماهنگی اجتماعی تأثیردارد. هماهنگی اجتماعی بر یکپارچگی دانش تأثیردارد. یکپارچگی دانش بر اثربخشی سیستم امنیت اطلاعات تأثیردارد. اثربخشی سیستم امنیت اطلاعات بر عملکرد سازمانی تأثیردارد. همچنین دانش فنی سازمان، تأثیر یکپارچگی دانش بر اثربخشی سیستم امنیت اطلاعات را تعدیل می کند

کلیدواژه‌ها: : رهبری ارتباطی، هماهنگی اجتماعی، دانش فنی، اثربخشی سیستم امنیت اطلاعات، عملکرد سازمانی

M.A. Thesis:

the impact of relational leadership and social alignment on information security system effectiveness in govermental organization

The purpose of this study was to investigate the effect of communication leadership and social harmony on the effectiveness of information security and organizational performance. This research is a descriptive-survey method in terms of the purpose of the research. The statistical population of this research consisted of all experts and managers of the Prisons and Educational and Educational Activities of Khorasan Razavi in 450 people who were selected by available sampling method through a sampling method of 276 people. Two methods of library and data collection have been used to collect information. The data gathering tool was a questionnaire for the study by Mon & Associates (2018). Validity of variables was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.86. The contents of the questionnaire were approved by specialist professors. For statistical analysis, factor analysis using SPSS software version 19 and structural modeling method using LISREL software version 8/8 were used. Results show that communication leadership and social harmony have a significant effect on the effectiveness of information security system and organizational performance.

Keywords: Communication Leadership, Social Coordination, Technical Knowledge, Information Security System Effectiveness, Organizational Performance