دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین دلبری، ۱۳۹۸

اثر تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین عملکرد مالی ،سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه¬ی بین عملکرد مالی ، سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. حاکمیت شرکتی شامل قوانین، مقررات، فرآیندها، فرهنگ¬ها و سیستم¬هایی است که موجب دستیابی به هدف¬های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می¬گردد. حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزمی برای کاهش فرصت¬طلبی مدیران عمل می¬کند. شرکت¬هایی که حاکمیت شرکتی ضعیفی دارند نسبت به فرصت¬طلبی مدیران آسیب-پذیرتر هستند و این موضوع می¬تواند اثر سوء بر ارزش شرکت داشته باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 92 تا 96 انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬ بین عملکرد مالی و ارزش شرکت رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. شرکت¬هایی که عملکرد بهتری را گزارش می¬نمایند، توانایی افزایش بیشتری را برای خلق ثروت سهامداران خود دارند و این باعث افزایش ارزش شرکت¬ها می¬گردد. هم-چنین بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می-باشد. با توجه به آن¬که توزیع حداکثری سود، نگهداری اندوخته¬های توسعه و تکمیل را محدود می¬سازد و مانع از انجام تحقیق و توسعه در سازمان¬ها می¬گردد، این موضوع می¬تواند در ارزش شرکت تاثیر منفی داشته باشد. از طرفی حاکمیت شرکتی که معیار آن استقلال هیات¬مدیره است، ارتباط بین هر دو متغیر را با ارزش شرکت به¬صورت مثبت و معناداری تعدیل می¬نماید.

کلیدواژه‌ها: ارزش شرکت، عملکرد شرکت، سیاست تقسیم سود، حاکمیت شرکتی، استقلال هیات‌مدیره

M.A. Thesis:

moderator effect of corporate govermnance on the relationship of financial performance and dividend policy and firm value

Research and development; it is said to be an innovative work that is systematically done to add to existing knowledge and use this knowledge to invent new applications; companies are expected to pay attention to Provide investment and special attention to research and development for reducing the risk of financial distress. This research examines the relationship between investment in research and development and the risk of distress. This research was conducted for a 5-year period between 91 and 95 years in listed companies. In this research, financial leverage, company size, dichotomy of the role of CEO and company life are also used as a control variable. The results of the research showed that there is a negative relationship between investing in research and development and financial distress. There is a significant increase in research and development investment in research and development because research and developmentas an organizational survival factor can be a deterrent to financial distress.

Keywords: financial distress, investment in research and development, financial leverage and company size