دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید فرنیا، ۱۳۹۹

ارتباط بین استراتژی های بازاریابی سبز با اعتماد برند،کیفیت برند و وفاداری برند

چکیده در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط بین استراتژی های بازاریابی سبز با اعتماد برند،کیفیت برند و وفاداری برند را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان فروشگاه عرضه کننده محصولات لبنی بینالود شهر سبزوار به تعداد نامحدود ¬می¬باشد که تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه به روش نمونه¬گیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه صدیق کمیل (2019) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بر حسب فرضیه‌های این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم‌افزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان داد بین استراتژی های بازاریابی سبز با اعتماد برند،کیفیت برند و وفاداری برند ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: استراتژی های بازاریابی سبز ، اعتماد برند،کیفیت برند ، وفاداری برند

M.A. Thesis:

Study the Role of Electronic Marketing on Business Performance withEmphasis on the Role of Market Orientation for Samsung home appliance products in Sabzevar

Abstract This study attempts to examine the relationship between green marketing strategies with brand trust, brand quality and brand loyalty. The present research is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlation in terms of research method. The statistical population of this study is all customers of Binalood dairy products store in Sabzevar in an unlimited number, of which 384 people were selected based on Cochran's formula as the sample size by non-probability sampling method available. The data collection method was through Siddiq Kamil (2019) questionnaire. In order to analyze the data according to the hypotheses of this research, descriptive statistics and inferential statistics, which for performing factor analysis of SPSS software and to investigate and analyze the research hypotheses of structural equation method of Smart PLS software has been used. The results showed that there is a significant relationship between green marketing strategies with brand trust, brand quality and brand loyalty.

Keywords: Keywords: Green Marketing Strategies, Brand Trust, Brand Quality, Brand Loyalty