دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا معینی پور، ۱۳۹۸

تاثیر مدیران اجرایی،ضعف مالی و بحران مالی بر شدت تحقیق و توسعه

این پژوهش به بررسی تأثیر مدیران اجرایی، ضعف مالی و بحران مالی بر شدت تحقیق و توسعه می‌پردازیم. در راستای هدف پژوهش تعداد 144 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده از روش داده¬های ترکیبی با بهره‌گیری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته تجزیه‌وتحلیل گردید. با توجه به روش‌های آماری انجام‌شده فرضیات مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج در سطح اطمینان 95% نشان داد بین ضعف مالی و شدت تحقیق و توسعه رابطه¬ی معنادار و منفی وجود دارد. همچنین تعداد مدیران داخلی رابطه منفی بین ضعف مالی و شدت تحقیق و توسعه را به طور مثبت تعدیل می‌کند. علاوه بر این بحران مالی رابطه بین ضعف مالی و شدت تحقیق و توسعه را تعدیل نمی‌کند و بر رابطه بین ضعف مالی و شدت تحقیق و توسعه تأثیر منفی و معناداری دارد

کلیدواژه‌ها: تعداد مدیران اجرایی، بحران مالی، ضعف مالی و شدت تحقیق و توسعه

M.A. Thesis:

Effects of executive executives, financial weakness and financial crisis on the intensity of research and development

This research studies the impact of internal managers, financial weakness and financial crisis on the intensity of research and development. In line with the research goal, 144 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange during the period 2012 to 2017 were investigated. The collected data were analyzed using the combined data method using generalized least squares regression. According to the statistical methods, the hypotheses were tested. The results at 95% confidence level showed a significant and negative relationship between financial weakness and the intensity of research and development. Also, the number of internal managers positively correlates the negative relationship between financial weakness and the intensity of research and development. In addition, the financial crisis does not modify the relationship between financial weakness and the intensity of research and development and has a negative and significant relationship between the financial weakness and the intensity of research and development.

Keywords: number of internal managers, financial crisis, financial weakness and intensity of research and development