دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه خسروجرد، ۱۳۹۷

بررسی تاثیر تخفیفات بر میزان در آمد وصولی شهرداری (مطالعه موردی شهر سبزوار)

اعمال تخفیفات در بازارهای امروز نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و کاربرد آن در سال های اخیر در حال افزایش بوده و شواهد تجربی زیادی استفاده از کاهش قیمت موقتی برای افزایش فروش کوتاه مدت را در تجارت تأیید می کند. با توجه به اینکه تخفیفات باعث افزایش درآمد می شود و با توجه به اینکه در آمد شهرداری ها وابستگی شدیدی به ساخت و ساز در سطح شهر دارد، لذا از این رو به نظر می رسد می توان با اعمال تخفیفاتی بر عوارض تعیین شده بر پروانه های کسب و فروش و خدمات، ساختمانها و اراضی، بهای خدمات شهرداری و ... میزان تقاضا برای هر یک از این بخش ها را افزایش داد و در نتیجه در آمد وصولی شهرداری نیز افزایش می یابد. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی کاربردی می باشد. در نهایت روش پژوهش، میدانی از نوع پیمایشی است. جامعهی آماری این پژوهش شهرداری شهرستان سبزوار می باشد. داده های مورد نیاز با مراجعه به گزارش های درآمدی شهرداری سبزوار و اطلاعات تاریخی شهرداری سبزوار استخراج و استفاده شده است و برای محاسبات و تجزیه و تحلیل دادهها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم افزار اکسل و نرم افزار آماری ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های هفتگانه این پژوهش حاکی از این است که با اعمال تخفیف میزان تقاضا برای هر یک از این بخش ها را افزایش یافت و در نتیجه در آمد وصولی شهرداری نیز افزایش می یابد، بدین ترتیب علاوه بر افزایش امکان شهرداریها (با افزایش درآمد) برای خدمت به مردم، شرایط زندگی شهروندان را نیز بهتر خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها: تخفیفات، درآمد وصولی، شهرداری، عوارض شهرداری، عوارض ساخت و ساز .