دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: میثم لایق، ۱۳۹۸

دانش مالی مدیرعامل، مدیریت سود و محافظه‌کاری شرکت‌ها

محافظه‌کاری و مدیریت سود در حسابداری دارای کاربردهای متفاوتی برای گزارشگری مالی هستند. مدیریت سود بدین معنی است که شرکت‌ها در گزارشگری مالی اطلاعات را بیشتر در جهت انعکاس مطلوب عملکرد عملیاتی شرکت گزارش می‌کنند و این در حالی است که با استفاده از محافظه‌کاری، شرکت‌ها در گزارشگری مالی، عمدتاً عملکرد عملیاتی شرکت را با مطلوبیت کمتری گزارش می‌کنند و با توجه به اینکه تجربه و دانش قبلی مدیران، تصمیمات شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد در این پژوهش رابطه بین دانش مالی مدیرعامل، مدیریت سود و محافظه‌کاری شرکت‌ها در نمونه ای متشکل از 166 شرکت شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 تا 1396 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل مک نیکولز (2002) و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل خان و واتس (2005) استفاده شده است. یافتههای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون نشان داد که دانش مالی مدیر عامل تاثیر معکوس و معناداری بر مدیریت سود داشته است ولی تاثیر دانش مالی مدیر عامل بر محافظه کاری معنادار نمی باشد. علامت مثبت دانش مالی مدیر عامل به منزله ان است که مدیران عاملی که دارای دانش مالی هستند، بیشتر مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی را انجام میدهند

کلیدواژه‌ها: دانش مالی مدیرعامل، مدیریت سود، محافظه‌کاری، اقلام تعهدی

M.A. Thesis:

CEOs’ Financial Knowledge, Earnings Management and Conservatism

Conservatism and earnings management in accounting have different uses for financial reporting. Earnings management means that companies report financial information more closely to reflect the desirable performance of the company, while using conservatism, companies in financial reporting, mainly report the company's operational performance with lower utility, and with Considering that previous experience and previous knowledge of managers influence company's decisions, in this research, the relationship between financial knowledge of the CEO, profit management and conservatism of companies in a sample of 166 companies accepted in Tehran Stock Exchange from 2014 to 2018 was evaluated. In this research, we use the Mac Nichols (2002) model to measure earnings management and Khan and Watts (2005) model for measuring conservatism. The results of the research, using regression analysis, showed that Chife executive officer knowledge has a reverse and significant effect on earnings management, but the effect of manager's financial knowledge on conservatism is not significant. The reverse sign in the relationship between having a manager's financial knowledge and earnings management means that managing a manager's financial knowledge will prevent the manipulation of corporate finance reporting to increase personal profits, and managers with financial knowledge will not be willing to do this

Keywords: Chife executive officer Financial Knowledge, Earning Management and Conservatism, Accruals.