دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: کوکب لقا فرامرزی، ۱۳۹۸

ویژگی های حسابرس، ارزش افزوده ی اقتصادی و کیفیت گزارش گری مالی

با توجه به گستردگی شرکت‌های سهامی و پیچیدگی صورت‌های مالی، استفاده‌کنندگان و ذینفعان صورت‌های مالی، توان لازم به منظور درک صحیح گزارش‌ها و کشف تحریفات بااهمیت احتمالی صورت‌های مالی را ندارند و لذا حسابرسان به عنوان شخص قابل اعتمادی که توانایی درک و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و بیان صحت آن را دارند در زندگی کسب‌وکار جهانی امروز نقش حیاتی را بازی می‌کنند. آن‌ها به عنوان ارائه‌دهندگان کلیدی از اطلاعات مالی به سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و سایر ذینفعان شرکت هستند. ازطرفی اطلاعات به خصوص اطلاعات مالی قابل اتکا، نقش حیاتی را در اداره و بهره‌برداری از بازارهای مالی ایفا نموده وگزارشگری مالی و افشای اطلاعاتاز ابزارهای مهم بالقوه برای مدیریت در خصوص برقراری ارتباط بین عملکرد شرکت و نظارت به وسیله سرمایه‌گذاران بیرونی است و دردنیای صنعتی امروز از اهمیت حیاتی برخوردار است. پژوهش‌های انجام شده نشان میدهد تقاضا برای حسابرسی جدای از الزام قانونی مطرح بوده و دلیل آن کیفیت گزارشگری مالی، میزان صداقت مدیران در ارائه‌ی اطلاعات منصفانه و حقیقی برای تصمیم‌گیرندگان می باشد. کیفیت اطلاعات مالی مبنایی برای تصمیم‌گیری اقتصادی استفاده‌کنندگان محسوب می‌شود که در نهایت منافع سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد از این رو شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی حائز اهمیت است بنابراین تحقیقی با رویکرد بررسی ویژگی‌های حسابرس، ارزش‌افزوده اقتصادی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای اهمیت است. که در این پژوهش از سه ویژگی حسابرس شامل ؛ اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در یک صنعت استفاده شده است. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها به دو بخش کلی توصیفی و استنباطی تقسیم و کلیه تحلیل‌های آماری با کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. نمونه پژوهش از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربالی، طی یک دوره 5 ساله شامل صورت‌های مالی 1392 تا 1396 مورد بررسی قرار می‌گیرد. مفروضات مدل رگرسیون خطی و مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. سپس به منظور تعیین روش تخمین داده ها، از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده گردید. در نهایت به کمک تخمین مدل های پژوهش، شش فرضیه پژوهش مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت، که در پی آن چهار فرضیه تایید و دو فرضیه رد شد؛ بین اندازه حسابرس وتصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس با ارزش افزوده شرکت رابطه معناداری وجود دارد. بین تصدی حسابرس با کیفیت گزارشگری مالی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. بین اندازه حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس با کیفیت گزارشگری مالی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس، ارزش افزوده اقتصادی، کیفیت گزارشگری مالی

M.A. Thesis:

Audit features - Added economic value and financial reporting quality

Due to the size of the corporations and the complexity of the financial statements, the users and stakeholders of the financial statements do not have the power to understand the reports properly and to detect possible material misstatements of the financial statements, and therefore, the auditors as reliable individuals who have the ability to understand and analyze the financial statements And they say that they are in the right place to play a vital role in today's global business life. They are the key providers of financial information to investors, lenders and other stakeholders. Information, especially reliable financial information, plays a vital role in managing and operating financial markets, and financial reporting and disclosure are important potential tools for managing the relationship between corporate performance and overseas overseer supervision, and today's industrialized world It is vital. Research has shown that the demand for auditing is separate from the statutory requirement, due to the quality of financial reporting, the degree of honesty of managers to provide fair and accurate information for decision makers. The quality of financial information is considered as the basis for economic decision-making of users, which ultimately affects the interests of the organization. Therefore, it is important to understand the factors affecting the quality of financial reporting. Therefore, an investigation is carried out with a view to assessing the characteristics of the auditor, the economic value added and the quality of financial reporting in accepted companies It is important in the Tehran Stock Exchange. In this study, the auditor has used three characteristics of the auditor: the size of the audit firm, the duration of the auditor's tenure, the auditor's expertise in an industry. Data analysis methods were divided into two general descriptive and inferential sections and all statistical analyzes were done with the help of Eviews software. The research sample of the companies accepted in Tehran Stock Exchange by Westalli method during a 5-year period including financial statements 1392 to 1396 is considered. The assumptions of linear regression model and variance of variables were investigated. The F lemmer and Hausman tests were then used to determine the data estimation method. Finally, with the help of estimating research models, six research hypotheses were tested and analyzed, after which four hypotheses were confirmed and two hypotheses were rejected; there was a significant relationship between the auditor's size and auditor's degree and the expertise in the value added company's auditor industry. . There is a meaningful relationship between the audit firm's quality and the financial reporting quality of the company. There is no significant relationship between the auditor's size and expertise in the auditor industry with the financial reporting quality of the company.

Keywords: Auditor expertise, Auditor tenure, Auditor size, Economic value added, Financial reporting quality