دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امید صنعتی، ۱۳۹۸

مسئولیت حقوقی ناشی از درج علامت استاندارد بر کالا

استاندارد یکی از ارکان مهم در توسعه‌ی تجارت، ارتباطات و تعامات بین افراد، گروه‌ها، بنگاه‌ها و جوامع و بسترسازی رشد اقتصادی است. بدون وجود این بستر امکان توسعه‌ی بازار، ایجاد هم افزایی، استفاده از فناوریهای نوین و شاید به یک معنی زندگی در دنیای جدید فراهم نخواهد شد. از همین رو یکی از بندهای 24 گانه ی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این موضوع اختصاص یافته است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کارگیری قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می‌توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده‌اند. سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤسسات دولتی که نقش مهمی در سلامت و ارتقای کیفی کالاها و خدمات مصرفی در جامعه بر عهده دارد لذا افراد جامعه نیز با اعتقاد نماینده بودن این سازمان، در بررسی دقیق استانداردها و کیفیت کالاها و خدمات مورد نظر به مصرف آن می‌پردازد، قانونگذار اختیارات وسیعی به سازمان مذکور داده است تا به وسیله آن اهدافی که برای آن تعیین شده و مورد انتظار و تقاضای عموم مصرف کنندگان نیز هست را درست انجام دهد.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت حقوقی، علامت استاندارد، خسارت.

M.A. Thesis:

Legal liability arising from the insertion of a standard mark on the goods

Standard is one of the key pillars for developing business, communication and interactions between individuals, groups, firms and societies and fostering economic growth. Without this platform, it will not be possible to develop the market, create synergy, use of new technologies and perhaps a means of life in the new world. Hence, one of the twenty-four strands of the general policies of the resistance economy is dedicated to this issue. In order to protect the consumer in this area, the development and application of preventive laws and regulations for damages is a first step. Providing consumer compensation rules is a necessary next step and identifying the responsibility of suppliers of non-standard goods to compensate consumers for such goods. In the field of liability of suppliers of non-standard goods and consumer compensation for such goods, in addition to general legal provisions and special laws protecting consumer rights, it is possible to use rules and regulations that are not necessarily defined by the idea of governing consumption rights. The Organization for Standard and Industrial Research of Iran, as one of the most important governmental institutions that plays an important role in the health and promotion of the quality of goods and services consumed in society, is also believed to be representative of the organization in the accurate examination of standards and quality of goods and services The legislator has given broad authority to the organization to do the right that it has set and expected for the public as well as consumer demand.

Keywords: legal liability, standard mark, damage