دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید حمید شهرایینی، ۱۳۹۷

تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و پویایی شخصیت بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی تعریف شغلی

بحث امروزه بحث ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری برای کارکنان در یک سازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و پویایی شخصیت در خلاقیت کارکنان باتوجه به نقش میانجی تعریف شغلی می باشد که در این راستا از بین کارکنان مدیریت برق شهرستان سبزوار تعداد 101 پرسشنامه اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردید و به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Amos رابطه بین متغیرها مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که از یک طرف بین حمایت سازمانی ادراک شده و پویایی شخصیت با تعریف شغلی رابطه معناداری وجود دارد از طرف دیگر تعریف شغلی می تواند خلاقیت کارکنان را بهبود ببخشد همچنین روابط مذکور به طور همزمان از طریق ازمون سوبل مورد آزمون قرار گرفت و یافته های آماری نشان داد که حمایت سازمانی ادراک شده و پویایی شخصیت از طریق میانجی تعریف شغلی بر خلاقیت کارکنان تاثیر معناداری دارند. بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که به منظور بهبود خلاقیت کارکنان می توان از طریق بهبود ارتقاء حمایت آنها در سازمان و ایجاد رضایتمندی برای آنها و همچنین ایجاد فرصت های پیشرفت و به نوعی پویایی شخصیت درکارکنان خلاقیت کارکنان را از این طریق افزایش داد.

کلیدواژه‌ها: پویایی شخصیت، حمایت سازمانی ادراک شده، تعریف شغلی، خلاقیت کارکنان

M.A. Thesis:

The effect of perceived organizational support and personality dynamics on employee creativity with the role of job definition moderator

Today, the discussion of creating the spirit of creativity and innovation for employees in an organization is very important. The purpose of this research is to investigate the effect of perceived organizational support and personality dynamics in employee creativity with regard to the role of mediator of job definition. In this regard, the difference between Electricity management staff in Sabzevar city, 101 questionnaires about the variables were extracted. Using structural equations and using Amos software, the relationship between variables was tested. Findings of the research showed that on the one hand, there is a significant relationship between perceived organizational support and personality dynamics with job definition. On the other hand, job definition can improve employee creativity. Also, these relationships were tested simultaneously through Sobel's Statistical findings showed that perceived organizational support and personality dynamics have a significant effect on the creativity of the employees through the mediation of job definition. Overall, the results of the research show that in order to improve the creativity of employees, they can be enhanced by improving their support in the organization and creating satisfaction for them, as well as creating opportunities for progress and, in some cases, the dynamics of personality in the staff of creativity.

Keywords: : Personality Dynamics, Perceived Organizational Support, Job Definition, Staff Creativity