دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا کریم زاده شهری، ۱۳۹۷

بازآرایی شبکه توزیع شعاعی در خصوص منابع تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم سنجاقک

در این پایان نامه مساله بازآرایی شبکه های توزیع شعاعی به همراه منابع تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات توان و بهبود قابلیت اطمینان (انرژی تامین نشده مشترکین) شبکه بصورت بهینه سازی چندهدفه براساس روش فازی با استفاده از روش بهینه سازی چندهدفه سنجاقک (DA ) مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیرهای مساله بهینه سازی وضعیت سوئیچ های باز و بسته شبکه بوده که توسط روش DA تعیین شده اند. منابع تولید پراکنده از نظر مکان و ظرفیت نصب بصورت مفروضات مساله درنظر گرفته شده اند. روش پیشنهادی بر روی شبکه های توزیع 33 و 69 باسه استاندارد IEEE پیاده سازی شده است. شبیه سازی ها در سناریوهای مختلفی از مساله بازآرایی با و بدون درنظر گرفتن تولیدات پراکنده و بصورت تک هدفه و چندهدفه پیاده سازی شده است. نتایج نشان داده که در نتایج بهینه سازی چندهدفه در مقایسه با نتایج تک هدفه مصالحه ای بین معیارهای تلفات و قابلیت اطمینان صورت گرفته است. نتایج نشان داده که با انجام بازآرایی مقدار تلفات و انرژی تامین نشده مشترکین شبکه کاهش قابل ملاجظه ای یافته است. همچنین نتایج حاکی از این بوده که درنظر گرفتن تولیدات پراکنده بصورت بهینه در شبکه موجب کاهش بیشتر تلفات و بهبود بیشتر قابلیت اطمینان شده است. علاوه براین عملکرد روش پیشنهادی از نظر کاهش تلفات با روش های آموزش-یادگیری گسسته، الگوریتم بهبودیافته جستجوی گرانشی و الگوریتم بهبودیافته تطبیقی رقابت استعماری در مطالعات پیشین مقایسه شده که موید برتری روش پیشنهادی بوده است.

کلیدواژه‌ها: شبکه توزیع، بازآرایی، کاهش تلفات، بهبود قابلیت اطمینان، الگوریتم سنجاقک

M.A. Thesis:

Reconfiguration of Radial Distribution Network with Presence of Distributed Generation Sources with Objective of Loss Reduction and Reliability Improvement Using Dragonfly Algorithm

In this thesis, the problem of rearrangement of radial distribution networks with distributed generation sources with the aim of reducing power losses and improving reliability (energy not provided by subscribers) of multi-objective optimization of network based on fuzzy method using multi-objective optimization method of dragonfly (DA) case Studied. The problem variables are the optimization of the status of open and network switches, which are determined by the DA method. Distributed sources of production are considered as problem-based assumptions about location and capacity. The proposed method has been implemented on IEEE standard 33 and 69 buses. Simulations have been implemented in different scenarios of the rearrangement problem with and without regard to dispersed products, both single-objective and multi-objective. The results show that multi-objective optimization results are compared with the results of a single-objective compromise between loss criteria and reliability. The results show that by performing a reassembly, the amount of losses and unprotected energy of the network subscribers has decreased dramatically. Also, the results indicate that considering dispersed outputs optimally in the network has led to a significant reduction in losses and improved reliability. Moreover, the performance of the proposed method for reducing losses through discrete learning-learning, improved gravity search algorithms, and an improved adaptive algorithm of colonial competition has been compared in previous studies, which proved the superiority of the proposed method.

Keywords: Network distribution, reassignment, loss reduction, reliability improvement, dragonfly algorithm