دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمود زارع قزلقارشی، ۱۳۹۷

رابطه بین اموزش و فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در صنعت فرو الیاژ ایران

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در صنعت فروآلیاژ ایران انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی می باشد. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 102 نفر از کارکنان مجتمع فروکروم جغتای بود که در سال تحصیلی 1397 در این مجتمع مشغول به کار بودند. این افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس لیست اسامی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث (1951)، پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز (1995) و پرسشنامه آموزش شغلی کارکنان اسپریتزر (1995) جمع آوری گردید. یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و AMOS و آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد همبستگی مثبت معناداری بین تمامی ابعاد فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی (01/0>P) و همبستگی مثبت معناداری بین تمامی ابعاد آموزش شغلی با رضایت شغلی وجود دارد (01/0>P). همچنین نتایج نشان می دهد تمامی متغیرهای مشاهده شده (خرده مقیاس ها) بار عاملی معناداری بر روی عامل مکنون مربوط به خود در نمونه دارند. این نتایج نیز نشاندهنده اعتبار مدل اندازه گیری مدل مفهومی پژوهش است. همچنین، این نتایج نشان می-دهد که تمامی ضرایب مسیر مستقیم متغیرهای برونزا، شامل فرهنگ سازمانی و آموزش شغلی به رضایت شغلی، در سطح آلفای 01/0 معنادارند. علاوه بر این، نتایج ارائه شده نشان می دهد که این مدل توانسته است بیش از 46 درصد از رضایت شغلی را تبیین کند. در پایان، برای بررسی معناداری اثرات غیرمستقیم متغیر آموزش شغلی بر رضایت شغلی از طریق فرهنگ سازمانی و بررسی نحوه میانجیگری فرهنگ سازمانی از روش بوت استراپ با 2000 مرتبه نمونه گیری مجدد با بکارگیری نرم افزار اموس 24 استفاده شد. با توجه به نتایج حاصله باید گفت ضروریست تا برنامه ریزان در حوزه منابع انسانی توجه بیشتری به مقوله آموزش و ترویج فرهنگ سازمانی در میان کارکنان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: آموزش شغلی، فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، صنعت فروآلیاژ.

M.A. Thesis:

The Relationship between Education and Organizational Culture with Job Satisfaction in Tehran Pirate Industry

The purpose of this study was to investigate the relationship between education, organizational culture and job satisfaction in Iran's Ferroalloy industry and is a descriptive-correlational research. The sample of this study included 102 staff members of the Foucklum Complex, which worked at the complex in the 1397 academic year. The subjects were selected by simple random sampling method and based on the list of names using Cochran formula. The research data were collected through Job satisfaction questionnaire by Barry Field and Roth (1951), Robbins organizational culture questionnaire (1995) and Spritzer staff vocational training questionnaire (1995). The research findings were analyzed using SPSS and AMOS software, Pearson correlation coefficient, multivariate regression, and structural equation modeling. The results showed that there was a significant positive correlation between all dimensions of organizational culture with job satisfaction (P <0.01) and positive significant correlation between all aspects of job training with job satisfaction (P <0.01). Also, the results show that all observed variables (load subclasses) have a significant bearing on their respective factors in the sample. These results also indicate the validity of the model for measuring the conceptual model of research. Also, these results indicate that all of the direct path coefficients of exogenous variables, including organizational culture and job training, have a significant effect on job satisfaction at alpha level of 0.01. In addition, the results suggest that this model has been able to explain more than 46% of job satisfaction. Finally, to examine the significance of the indirect effects of job training variables on job satisfaction through organizational culture and the method of organizational culture mediation, using bootstrap method with 2000 times re-sampling using Amus24 software. Regarding the results, it is necessary to emphasize that planners in the field of human resources should pay more attention to the education and promotion of organizational culture among employees..

Keywords: Job Training, Organizational Culture, Job Satisfaction, Ferroalloy Industry