دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا چشمی، ۱۳۹۷

بحران مالی و حق الزحمه ی حسابرسی

چکیده سالیان متمادی است که حسابرسان مستقل خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی خود را در ازای مبالغ معین انجام می دهند، با این حال رسوایی های اخالقی اخیر در حرفه باعث شده است که موضوع تعیین حق الزحمه حسابرسان مورد توجه و نظارت خاص قرار گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بحران مالی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به این منظور تعداد 430 سال- شرکت در دوره زمانی 5 ساله و بین سال¬های 1391 تا 1395 انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع علی پس از وقوع می¬باشد و برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون و داده های تابلویی استفاده شده است.در پژوهش حاضر بحران مالی به عنوان متغیرهای مستقل و حق¬الزحمه¬ی حسابرسی به عنوان متغیر وابسته به¬کار گرفته شده است. متغیرهای کنترلی نیز شامل اندازه شرکت، اهرم مالی و اندازه¬ی مؤسسه¬ی حسابرسی می باشد. نتایج پژوهش نشان می¬دهد؛ بین بحران مالی و حق¬الزحمه¬ی حسابرسی رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. این موضوع می¬تواند ناشی از آن باشد که در شرایط بحرانی ریسک حسابرسی افزایش یافته و در نتیجه مستلزم انجام روش¬های بیشتری در حسابرسی می¬باشد و حسابرسان نیز حق-الزحمه¬ی بیشتری مطالبه می¬کنند.

کلیدواژه‌ها: حق‌الزحمه‌ی حسابرسی، بحران مالی، اندازه‌ی شرکت، اهرم مالی، اندازه‌ی مؤسسه‌ی حسابرسی