دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی مطهری فرد، ۱۳۹۸

رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک خدمت مدیران مرد مقطع متوسطه اموزش و پرورش شهر سبزوار

این تحقیق با هدف بررسی رابطه¬ی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک خدمت مدیران مرد مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر سبزوار انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از تمامی مدیران مرد دبیرستان‌های پسرانه شهر سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 که تعداد آن‌ها برابر بود با 42 نفر از طریق نمونه‌گیری سرشماری تمام افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارت بود از پرسشنامه اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویراست 23 تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری می‌توانند تمایل به ترک خدمت مدیران مرد دبیرستان‌های پسرانه شهر سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 را به صورت منفی پیش‌بینی کنند. البته این پیش‌بینی برای متغیر کیفیت کاری از نظر آماری معنی‌دار نبود. هم‌چنین نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی و (مؤلفه‌های آن) با تمایل به ترک خدمت رابطه منفی معنی‌داری دارند و کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن بجز مؤلفه پرداخت منصفانه هم با تمایل به ترک خدمت مدیران مرد دبیرستان‌های پسرانه شهر سبزوار رابطه منفی معنی‌دار دارند

کلیدواژه‌ها: : تمایل به ترک خدمت به سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی کاری

M.A. Thesis:

Relationship between social capital and quality of work life with the desire to quit serving senior male high school students in Sabzevar

The purpose of this study was to investigate the relationship between social capital and quality of working life with the tendency to quit the job of male high school managers in Sabzevar. The statistical population of this study consisted of all male high school principals in Sabzevar in the academic year of 1396-97 with 42 persons selected through census sampling. The data collection tool was a questionnaire which was analyzed by SPSS software (version 23). The results showed that social capital (Gaine, 2012) and quality of working life (Walton, 1973) can negatively tend to leave (Kim & Hosseini & Barzani, 2007) serving male principals of high school in Sabzevar in the academic year 1396-97. Predict. However, this prediction was not statistically significant for the job quality variable. The results also showed that social capital (and its components) had a negative significant relationship with the tendency to quit, and the quality of work life and its components, except for fair pay, had a negative significant relationship with the tendency to quit male high school male managers in Sabzevar.

Keywords: intention to quit the job, Social Capital, Quality of Work Life