دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی مطهری فرد، ۱۳۹۸

رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک خدمت مدیران مرد مقطع متوسطه اموزش و پرورش شهر سبزوار

این تحقیق با هدف بررسی رابطه¬ی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک خدمت مدیران مرد مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر سبزوار انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از تمامی مدیران مرد دبیرستان‌های پسرانه شهر سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 که تعداد آن‌ها برابر بود با 42 نفر از طریق نمونه‌گیری سرشماری تمام افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارت بود از پرسشنامه اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویراست 23 تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری می‌توانند تمایل به ترک خدمت مدیران مرد دبیرستان‌های پسرانه شهر سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 را به صورت منفی پیش‌بینی کنند. البته این پیش‌بینی برای متغیر کیفیت کاری از نظر آماری معنی‌دار نبود. هم‌چنین نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی و (مؤلفه‌های آن) با تمایل به ترک خدمت رابطه منفی معنی‌داری دارند و کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن بجز مؤلفه پرداخت منصفانه هم با تمایل به ترک خدمت مدیران مرد دبیرستان‌های پسرانه شهر سبزوار رابطه منفی معنی‌دار دارند

کلیدواژه‌ها: : تمایل به ترک خدمت به سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی کاری

M.A. Thesis:

Relationship between social capital and quality of work life with the desire to quit serving senior male high school students in Sabzevar

This study aims to investigate the relationship between social capital and quality of work life with the intention to quit the job among high school male managers in Sabzevar. The statistical population of the study consisted of all 42 high school male managers in the academic year 2017-2018 sabzevar, who were selected as the sample through random census sampling. Data collecting tools included Social Capital Questionnaire (Gaiyni 2012), Work Life Quality Questionnaire (QWL), and intention to quit the job Questionnaire (2007). Data were analyzed by SPSS 22 software. The results showed that social capital and quality of work life can predict the intention to quit the job among high school male managers in Sabzevar negatively. However, this prediction was not statistically significant for the quality of work variable. The results also showed that social capital (and its components) had a significant relationship with the intention to quit the job. Also, the quality of work life and its components (with the exception of the fair pay component) have a significant negative relationship with the intention to quit the job among high school male managers in Sabzevar.

Keywords: intention to quit the job, Social Capital, Quality of Work Life