دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طیبه شیرخانی، ۱۳۹۷

بررسی تاثیر شرکای قابل اعتماد بر رقابت پذیری شرکت با توجه به نقش میانجی جریان دانش از شرکا و نشت دانش به شرکا

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شرکای قابل اعتماد بر رقابت پذیری شرکت با توجه به نقش میانجی جریان دانش از شرکا و نشت دانش به شرکا در پارک های علم و فناوری استان خراسان رضوی انجام گرفته است و در این راستا شش فرضیه مطرح گردید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع علی و معلولی می باشد و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری حاضر، مدیر و معاون و 2 کارشناس ارشد پارکهای علم و فناوری استان خراسان رضوی می باشد که تعداد 162 پارک علم فناوری می باشد و در مجموع جامعه آماری تعداد 648 نفر می باشد. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه تعداد 240 نفر می باشد که پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شد. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه و با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده تمامی فرضیات تحقیق را مورد حمایت قرار داد و نشان داد شرکای قابل اعتماد بر رقابت پذیری شرکت با توجه به نقش میانجی جریان دانش از شرکا در پارک های علم و فناوری استان خراسان رضوی تاثیر مثبت و معناداری داشت و شرکای قابل اعتماد بر رقابت پذیری شرکت با توجه به نقش میانجی نشت دانش از شرکا رابزطه منفی و معناداری داشت.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: شرکای قابل اعتماد، رقابت پذیری شرکت، جریان دانش از شرکا و نشت دانش از شرکا

M.A. Thesis:

Investigation The effect of Partner Trustworthiness on Competitiveness of the company with Meditoring Role of Knowledge Acquisition from partners and Knowledge Leakage to partners

The purpose of this study was to investigate the effect of reliable partners on the competitiveness of the company, taking into account the role of the knowledge flow from partners and knowledge leakage to partners in science and technology parks in Khorasan Razavi province. Six hypotheses were presented in this regard. This research was applied in terms of purpose and based on data collection method, descriptive-survey and in terms of data analysis method, causal and disability type. The questionnaire was used to collect information. The statistical population of this study is the director and vice president and 2 experts in science and technology parks of Khorasan Razavi province, which has 162 technology science parks. The total population is 648 people. According to Morgan's table, the sample size is 240 people. The questionnaires were distributed randomly among them. The data were analyzed using a questionnaire and using structural equations with the help of Lisrel software. The results support all the research hypotheses and showed that reliable partners had a positive and significant impact on the company's competitiveness due to the mediating role of knowledge flow from partners in science and technology parks in Khorasan Razavi province. Reliable partners Competitiveness of the company had a negative and significant role due to the mediating role of knowledge leakage from partners

Keywords: Keywords: Reliable Partners, Company Competitiveness, Knowledge Stream of Partners and Knowledge Lea