دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم یزدان منش، ۱۳۹۷

بررسی اثر بخشی قصه درمانی بر تاب اوری و تکانشگری دانش اموزان مقطع متوسطه اول شهرستان سبزوار

پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی قصه درمانی بر تاب‌آوری و تکانشگری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر سبزوار انجام‌شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش¬آزمون- پس-آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه آماری این پژوهش 40 نفر به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه 20 نفر آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آنگاه از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد.گروه آزمایش مداخله قصه درمانی را 10 جلسه 60 دقیقه¬ای هر هفته دو جلسه دریافت نمود، درحالی‌که گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد. بعد از اتمام برنامه از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. ابزارهای مورداستفاده شامل مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون(2003) و تکانشگری بارت(2004)بود. سپس داده¬های جمع‌آوری‌شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تحلیل کواریانس چند متغیره) با کمک نرم‌افزار SPSS ویراست 23 تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که قصه درمانی بر میزان تاب‌آوری و تکانشگری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول تأثیر معناداری داشته است)05/0(p<.

کلیدواژه‌ها: قصه درمانی، تاب‌آوری، تکانشگری

M.A. Thesis:

The Effectiveness of Therapeutic Testing on Sleepiness and Transactional Transmission of First-Grade High School Students in Sabzevar

The aim of this study was to investigate the effectiveness of narrative therapy on resilience and impulsivity of first ‎secondary school students of Sabzevar city. The research method was semi-experimental with pre-test-post-test design with unequal control group. From the statistical population of this study, 40 subjects were selected and randomly divided into two groups of 20 experimental and control groups. Then, both groups were tested pre-test. The experimental group received 10 sessions of 60 minutes each session in two sessions, while the control group did not receive any intervention. After the completion of the program, the post-test was performed from both groups The tools used include Conner and Davidson's (2003) and Impact-Barter (2004) sustainability scales.... The collected data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate covariance analysis) using SPSS version 23 software. The results showed that the story therapy had a significant effect on resilience and impulsivity of high school students (p <0.001).

Keywords: narrative therapy, resilience, impulsivity