دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه رامشینی، ۱۳۹۷

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر زشت انگاری بدن و سازگاری اجتماعی در زنان ۲۵ تا ۳۵ ساله شهرستان سبزوار

چکیده این پژوهش با هدف اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر زشت انگاری بدن و سازگاری اجتماعی در زنان 25 تا 35 ساله شهرستان سبزوار اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان 25 تا 35 ساله شهرستان سبزوار بود، جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و 15 نفر در گروه آزمایش و 15نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی قرار گرفتند. روش پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی؛ و از نظر روش تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. جهت گرد آوری اطلاعات بخش نظری از کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های بخش عملی پژوهش از پرسشنامه استفاده شد.پرسشنامه های که مورد استفاده قرار گرفت، عبارت بودند از، پرسشنامه زشت انگاری بدن براون (2001) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی پیکل و ویسمن (1999)، استفاده شده است. همچنین جلسه های گروه درمانی طی نه جلسه برگزار گردید. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، از آمار توصیفی(جداول توزیع فراوانی، نمودارها) و آمار استنباطی(از آزمون تحلیل کوواریانس) با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 23 استفاده شده است. نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری بر زشت انگاری بدن و سازگاری اجتماعی در زنان 25 تا 35 سبزوار تأثیر معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها: اثربخشی، درمان شناختی رفتاری ، زشت انگاری بدن، سازگاری اجتماعی، زنان

M.A. Thesis:

the effectiveness of group cognitive practices on ugly body and social adjustment in women ۲۵ to ۳۵ year-old city of sabzevar year ۱۳۹۷

Abstract The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on sedation and social adjustment in 25-35 year-old women of Sabzevar city. The statistical population of this study was all women aged 25 to 35 years old in Sabzevar. For sampling, available sampling method was used and 15 subjects in the experimental group and 15 in the control group were randomly assigned. The research method was applied for the purpose of the research, and in terms of research method, a quasi-experimental study with pre-test and post-test design with an unequal control group was used. A questionnaire was used to gather information from the theoretical part of the library. The questionnaires were used to collect the data from the practical part of the research. The questionnaires used included Brown's Body Abuse Questionnaire (2001) and Pique and Visman's Social Adaptation Questionnaire (1999) has been used. Group therapy sessions were also held during nine sessions. The statistical method used in this study was descriptive statistics (frequency distribution tables, charts) and inferential statistics (covariance analysis) using SPSS version 23 software package. The results showed that cognitive-behavioral therapy had a significant effect on obscurantism and social adjustment in women 25 to 35 Sabzevar.

Keywords: Effectiveness, cognitive-behavioral therapy, obnoxiousness of the body, social adjustment, women