دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم منتخبی، ۱۳۹۷

بررسی رابطه جهت گیری هدف و بهزیستی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان جغتای در سال تحصیلی ۱۳۹۷

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و بهزیستی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان جغتای اجرا شد.پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان جغتای که تعداد آنها 1040دانش آموز در14 مدرسه می باشد. نمونه مورد مطالعه این پژوهش،شامل 289 نفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان جغتای بود که به روش خوشه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند.. بدین صورت که از بین مدارس موجود که 14 مدرسه می باشند،5 مدرسه و 10 کلاس به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس اشتیاق تحصیلی فریدریکز و همکاران(2004)، پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین- سوینی و همکاران(2012) و پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور(2001) بود.تجریه تحلیل داده با استفاده از نرم افزار spss ویراست 23 در دوبخش آمار توصیفی واستنباطی انجام می شود.در بخش آمار توصیفی ازتوزیع فراوانی ، درصد ومیانگین ودربخش آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده می شود. یافته¬های پژوهش نشان داد که بین جهت گیری هدف و مولفه های آن با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دخترو همچنین بین بهزیستی تحصیلی و مولفه های آن با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: جهت گیری هدف،بهزیستی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی

M.A. Thesis:

the relationship between the direction of goal and academic well-being whit academic engagement of female students at the first step of high school in joghatay town in 2018

The aim of this study was investigated in the relationship between goal-orientation and educational well-being withacademic engagement in the first grade of high school girl students in Joghatay. A descriptive-correlational study and field study were used for this study. A pool of 1040 students in the first grade of high school girl students were participated in this study. They were from 14 high schools. The sample consisted 285 students in Joghatayselected by multi-stage cluster sampling method. The researcher selected 5 schools and 10 classes as a randomly method. The instruments used in this study were academic enthusiasm Frederick et al (2004), academic well-being questionnaire by Tominin-Sweeney et al. (2012), and goal orientation questionnaire by Elliot and McGregor (2001). For data analysis, the researcher analyzed the data by SPSS version 22 in descriptive and inferential statistics. The researcher conducted frequency distribution, percent and mean in the descriptive statistics. She also performed Pearson correlation coefficient and regression in the inferential statistics. The finding show that there is a significant relationship between goal-orientation and academic well-being with its componentsingirl students’ academic engagement.

Keywords: direction of goal، Academic well-being، Academic Engagement