دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعیده دلبری، ۱۳۹۷

رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی با میانجیگیری اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی سبزوار

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و عهدد سازمانی کارکنان با میانجیگری اخلاق حرفهای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها عوصیفی از نوع همبستگی با عأکید بر مهادلات ساختاری بود. جامهه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری نفر به 17 نفر میباشند که بر اساس فرمول کوکران عهداد 721 دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار به عهداد عنوان نمونه انتخاب و از طریق روش نمونه گیری طبقهای نسبی مورد بررسی قرار گرفتند. جدت گردآوری دادهها از پرسشنامه عدالت سازمانی 711 ( عهدد سازمانی آلن ومی یر ،)7111( نیدوف و مورمن )استفاده شده است. جدت 2111( ) و اخلاق حرفهای کادوزیر 1 عهیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای عحلیل دادهها از آزمونهای کولموگروف - اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل مهادلات ساختاری ) بین عدالت سازمانی ادراک شده و عهدد سازمانی کارکنان رابطه 7 ) استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد که: SEM( ) بین عدالت سازمانی ادراک شده و اخلاق حرفهای کارکنان رابطه مثبت مهناداری وجود 2مثبت مهناداری وجود دارد. )اخلاق حرفهای در رابطه بین 4 . ) بین اخلاق حرفهای و عهدد سازمانی کارکنان رابطه مثبت مهناداری وجود دارد 1دارد. عدالت سازمانی و عهدد سازمانی کارکنان نقش میانجیگری دارد.

کلیدواژه‌ها: :عدالت سازمانی ادراک شده، عهدد سازمانی، اخلاق حرفهای، دانشگاه آزاد اسلامی

M.A. Thesis:

The relationship between perceived organizational justice and organizational commitment by mediating the professional ethics of the staff of the Islamic Azad University of Sabzevar

The present study examine The relationship between organizational justice and organizational commitment by mediation of professional ethics among the employees Islamic Azad University of Sabzevar. The method of research is descriptive and its type is correlation with an emphasis on structural equations. The population consisted of all employees Islamic Azad University of Sabzevar (120 persons) that 91 peoples were selected using on cochrane formula based.That sample was selected by Stratified sampling. The data was collected through organizational justice Niehoff & Moorman, organizational commitment by Allen & Meyer, professional ethics Kadozir by questionnaires. To evaluate validity and reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient The Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) was used for data analyzing. The results showed that:1) There is a significant and Positive relationship between the organizational justice and organizational commitment. 2) There is a significant and Positive relationship between the organizational justice and professional ethics. 3) There is a significant and Positive relationship between the professional ethics and organizational commitment. 4) professional ethics playing a mediating role in relationship between organizational justice and organizational commitment

Keywords: organizational justice, organizational commitment, professional ethics, Islamic Azad University